PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZNACZENIE TURYSTYKI W STRATEGII ROZWOJU GMINY
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):28–33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dążeniu do szybkiego rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, należy podjąć szereg działań. Do najważniejszych należy zaliczyć: stworzenie, wprowadzenie i zastosowanie strategii rozwoju turystyki oraz długofalowych działań promocyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca turystyki w strategiach dwóch gmin: Biała Podlaska i Serock. Przeprowadzono diagnozę i analizę słabych i mocnych stron gmin oraz ocenę dotychczasowych działań promocyjnych. W opracowaniu wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: analiza materiałów źródłowych, własne doświadczenia, wyniki ankiet skierowanych do mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Biała Podlaska oraz metodę SWOT.
 
REFERENCJE (13)
1.
Gaworecki W.W. (2003). Turystyka, P 1. WE, Warszawa;.
 
2.
Gralak K., Długokęcka M. (2004). Miejsce i rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin [w:] Sikorska-Wolak I., Turystyka w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa;.
 
3.
Klasik A. (2002). Strategie regionalne formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice;.
 
4.
Kornak A., Rapacz A.(2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo AE, Wrocław;.
 
5.
Panasiuk A.(2007). Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
6.
Sekuła A.(2008). Instrumenty marketingu – mix w odniesieniu do terytorium, [w:] Strzelecki Z. (red), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
7.
Szromnik A.(2005). Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, [w:] H. Szulc, M. Florek(red.), Marketing terytorialny - możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań;.
 
8.
Szwacka-Salmonowicz J. (1997). Marketing produktów żywnościowych. PWRiL, Warszawa;.
 
9.
Szwacka-Mokrzycka J., Chomicz Ł. (2007): Kierunki rozwoju gminy Biała Podlaska. Raport wewnętrzny, SGGW, Warszawa;.
 
10.
Szwacka-Mokrzycka J., Miłosz E. (2006): Strategia rozwoju turystyki na terenie gminy Serock, Raport wewnętrzny, SGGW, Warszawa;.
 
11.
Szwacka-Mokrzycka J., Chudzian J. (2008): Wizerunek jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej. KEEKD, SGGW, Warszawa;.
 
12.
Wiktor J.W (2001): Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa;.
 
13.
Zeman- Miszewska E. (2002). Konkurencja i konkurencyjność regionów, [w:] Żabiński L., Śliwińska K., Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725