ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWNOŚĆ GMINNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):83-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie jest próbą określenia instytucjonalnych uwarunkowań zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne na terenie województwa lubelskiego. Do określenia stanu faktycznego oraz pożądanego we wspomnianej kwestii wykorzystano ankiety pocztowe, które rozesłano do sześćdziesięciu pięciu urzędów gmin położonych na terenie powiatów ziemskich: janowskiego lubelskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, tomaszowskiego i włodawskiego. Otrzymano zwroty odpowiedzi od dwudziestu sześciu (40%) placówek. Samorządy częściej oddziałują na inwestorów, którzy dopiero rozpatrują rozpoczęcie działalności gospodarczej niż na funkcjonujące już przedsiębiorstwa turystyczne. Działania pomocowe skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy nie są powszechne, ale mają szeroki wachlarz. Urzędy gmin stosują zarówno instrumenty dochodowe, jak i wydatkowe. Przyjmują one charakter pozafinansowy oraz finansowy. Przedsiębiorcy w największym stopniu korzystali z umorzenia przez urzędy gmin odsetek od zaległych podatków oraz z odroczenia terminu płatności podatków. Badane samorządy sporadycznie wspierają przedsiębiorców zakładających przedsiębiorstwa turystyczne przez stosowanie ulg podatkowych, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Obecny stan w analizowanej kwestii jest niezadowalający. Cieszy fakt dostrzegania konieczności poprawy sytuacji w kolejnych latach przez wiele placówek samorządowych.
 
REFERENCJE (10)
1.
Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2001), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. PARP, Warszawa, s. 8-16.
 
2.
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Kosiedowski W. (red.) (2005), Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń, s. 315-317.
 
3.
Kurys J. (2004), Przedsiębiorczość w polityce władz gminnych wschodniego pogranicza. w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 367-373.
 
4.
Saar M. A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, s. 24-40.
 
5.
Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Strużycki M. (red.) (2006), Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, s. 104.
 
6.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 
7.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 
8.
Wich U. (1996), Transformacja przestrzeni miejskiej w okresie zmian systemowo-ustrojowych w Polsce. w: U. Wich (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 
9.
Wołowiec T. (2005), Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 67-75.
 
10.
Zwolińska-Ligaj M. (2006), Wpływ władz lokalnych na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w świetle opinii przedsiębiorców. w: M. Adamowicz (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 209.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top