Cel i zakres tematyczny czasopisma

 
„Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne” to międzynarodowe czasopismo naukowe, które publikuje wyniki multi i interdyscyplinarnych badań oraz analizy polityk z rozległych regionów świata.

Główną misją czasopisma jest poszerzanie wiedzy teoretycznej, wniesienie wkładu do dyskusji na temat polityk oraz rozpowszechnianie wyników badań empirycznych w szerokim obszarze nauk ekonomicznych i społecznych, takich jak:

biznes, ekonomia i finanse,
• geografia społeczno-ekonomiczna i zarządzanie przestrzenne,
• społeczność, rozwój wiejski, miejski i regionalny.


Misją czasopisma Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, jako periodyku naukowego uniwersytetu położonego na terenie Polski Wschodniej, o międzynarodowym zasięgu oddziaływania, jest publikowanie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, Białorusi, Ukrainie, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Kosowo, Macedonia), a także w innych krajach wschodzących różnych regionów świata, celem wzbogacania wiedzy dotyczącej ekonomicznych i społecznych problemów i czynników rozwoju regionów peryferyjnych, słabiej rozwiniętych i terenów transgranicznych, możliwych do wykorzystania w programach rozwoju Polski, w tym obszarów wschodnich.

Czasopismo dostarcza informacje na temat ekonomicznych problemów ogólnych i sektoralnych, praktyk oraz polityk, a także na temat współczesnego i historycznego rozwoju w tych dyscyplinach z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Czasopismo publikuje oryginalne wyniki badań naukowych, artykuły przeglądowe i recenzyjne, raporty i badania ankietowe, dyskusje na temat polityk, komunikaty z badań oraz konferencji, studium przypadku, jak również inne prace naukowe.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top