Od Redakcji styczeń 2023

 
Oddajemy Czytelnikom czwarty numer, ostatni numer rocznika 2022, czasopisma Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne.
Przedstawiamy w nim zróżnicowany wachlarz problematyki poruszanej przez Autorów z Polski, Białorusi, Indii, i Nigerii.
Poruszone zostały kwestie zarządzania rynkiem pracy i oddziaływania sektora energetyki odnawialnej na zatrudnienie, wykorzystania funduszy unijnych do wspomagania rozwoju lokalnego, funkcjonowania rolników, spółdzielni rolniczych i rynku owoców w stanie Haryana w Indiach oraz preferencji konsumentów) odnośnie wyboru dostaw produktów
na rynku E-commerce.
Problematykę dopełniają artykuły dotyczące praktyk zawodowych w szkołach technicznych w Polsce oraz wyzwań związanych z dostępem dzieci do wody w społecznościach wiejskich w Nigerii.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikowanych prac. Zapraszamy również do publikacji prac w Numerze 1/2023.
Treść tego numeru zredaguje jako Redaktor Goszczący prof. dr hab. Karol Kukuła z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny


Zarys biografii naukowej Profesora Karola Kukuły Redaktora Goszczącego numeru 1/2023

Profesor Karol Kukuła ukończył studia z wyróżnieniem w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Krakowie. W tym samym roku został laureatem Konkursu Kopernikańskiego, co było związane przyznaniem mu tytułu najlepszego studenta Krakowa.
Otrzymał wtedy medal „Primus Inter Pares” oraz statuetkę Krakowskiej Czerwonej Róży. Doktoryzował się w tejże uczelni w 1976 roku, tam też uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie w 2003 r.
W 1992 roku profesor przenosi się z Akademii Ekonomicznej do Akademii Rolniczej, obejmując stanowisko kierownika Zakładu Statystyki Matematycznej
na Wydziale Rolniczym. Rozwija tę jednostkę i przekształca w katedrę pod nazwą Katedra Statystyki
i Ekonometrii. Kierował tą Katedrą aż do 2018 roku, tj. do przejścia na emeryturę. Nie zaprzestaje jednak pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej bowiem zostaje zatrudniony w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, gdzie pracuje do dzisiaj. W okresie swojej pracy odbywa staże w uczelniach zagranicznych m.in.
w Holandii na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. Kilkumiesięczny pobyt w USA zaowocował rozwinięciem Jego zainteresowań badaniami operacyjnymi, co skutkowało powstaniem 7 kolejnych edycji podręcznika o zasięgu ogólnokrajowym wydawanych w latach: 1993,1995,1999,2001,2006,2011,2016. Książka ta, publikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN
w Warszawie prawie przez okres ćwierćwiecza, nosi tytuł „Badania operacyjne w przykładach i zadaniach”.
Profesor jest jej inicjatorem, współautorem i redaktorem naukowym.
Profesor Karol Kukuła należał do wyróżniających się naukowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie wypracował bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny. Pracując następnie w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie budował i umacniał uznawany w kraju autorytet naukowy, zwłaszcza w zakresie
wykorzystania metod matematyczno-statystycznych, modelowania i badań operacyjnych. Jego dorobek naukowy i dydaktyczny obejmuje 155 oryginalnych
prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach z zakresu: statystki, ekonometrii,
ekonomiki rolnictwa, badań operacyjnych oraz badań regionalnych. W tej liczbie znajduje się 7 monografii, w tym jedna o charakterze metodologicznym pt. „Metoda unitaryzacji zerowanej”, która została wydana przez Oficynę Wydawniczą PWN w 2000 r.
w Warszawie w ramach specjalnego cyklu pn. „Biblioteka Ekonometryczna-Sigma”. W sumie Profesor
Kukuła jest Autorem lub Współautorem 18 wydań podręczników. W Jego działalności naukowej można wyróżnić dwa główne nurty:
1) Statystyczna analiza addytywnych struktur ekonomicznych poprzez tworzenie metod badania dynamiki struktur oraz ich regionalnego zróżnicowania.
2) Wielowymiarowa analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego.
Wyniki swoich osiągnięć prezentował wielokrotnie w kraju i zagranicą. Był organizatorem pięciu konferencji międzynarodowych. Jest członkiem Rad Programowych trzech polskich czasopism naukowych. Jest zaszczycony, że został zaproszony przez czasopismo „Studia Ekonomiczne i Regionalne” do wypełnienia funkcji Redaktora Goszczącego numeru 1/2023. Uczestniczył w sześciu grantach, pełniąc w trzech funkcję kierownika, zaś w jednym o charakterze międzynarodowym, realizowanym w latach 1994-1995, zajmował stanowisko dyrektora. Był to projekt finansowany z funduszy PHARE nr 9105-03-11/2842.
Aktualnie Profesor Karol Kukuła ma za sobą 50 lat pracy naukowo-dydaktycznej. W tym długim okresie Profesor wykładał w różnych wyższych
uczelniach: Krakowa, Częstochowy, Zamościa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosławia, Gorzowa Wielkopolskiego i Tarnowa. W latach 1999-2001 sprawował funkcję prorektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kolejnych zaś latach 2001-2003 - stanowisko rektora w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. Dopełnieniem działalności naukowo-badawczej Profesora jest kształcenie młodych kadr naukowych dla szkół wyższych w Polsce. Do Jego
osiągnięć w tej dziedzinie należy zaliczyć wypromowanie 12 doktorów, nie tylko w macierzystej Uczelni w Krakowie ale również w innych uczelniach w kraju.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top