Model biznesowy

 
- Artykuły do publikacji należy przesyłać za pośrednictwem systemu redakcyjnego: https://www.editorial system.com/.editor/ersen/.
- W przypadku trudności, prace zgłoszone do publikacji mogą być przesłane do sekretarza czasopisma za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.filipiuk@akademiabialska.pl.
- Autor otrzymuje potwierdzenie złożenia pracy.
- Po sprawdzeniu formalnym i badaniu plagiatu praca zostaje przesłana do dwóch zewnętrznych recenzentów z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości, tzw. double-blind-review process.
- Autor jest informowany o opinii recenzentów. Zazwyczaj jest proszony o wprowadzenie poprawek do swojej pracy. Po drugim etapie procesu recenzyjnego Autor jest informowany o decyzji dotyczącej opublikowania lub odmowy publikacji jego pracy.
- Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułów w dwóch językach: angielskim i polskim.
- Artykuły są bezpłatnie tłumaczone na język polski lub angielski.
- Artykuły są publikowane w czasopiśmie zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej i są rozpowszechniane na zasadach licencji: CC BY 4.0. Autor zachowuje prawa autorskie w obu wersjach oraz na wszystkich etapach redagowania i publikowania.
- Autor może złożyć kopię opublikowanej pracy w dowolnym, wybranym przez siebie repozytorium instytucjonalnym lub innym.
- Dostęp do treści opublikowanej wersji elektronicznej czasopisma jest wolny od opłat na następujących platformach: http://www.ers.edu.pl/en ; https://content.sciendo.com/view/journals/ers/ers-overview.xml?tab_body=overview ; http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/wydawnictwo.
- Wszyscy autorzy otrzymują bezpłatnie jeden numer czasopisma z tomu, w którym ukazał się ich artykuł.
- Pozostałe drukowane numery czasopisma są deponowane przez wydawcę i rozprowadzane po kosztach 10 Euro łącznie z przesyłką pocztową, lub 30 PLN na terenie kraju.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top