Dla autorów

 

Składanie prac i wymagania techniczne


Prace w czasopiśmie publikowane są równolegle w dwóch językach: języku angielskim i języku polskim. Publikujemy prace oryginalne nigdzie dotychczas nie publikowane o następującym charakterze:

 • Artykuł oryginalny/ Original article (AO)
 • Artykuł przeglądowy/ Review article (AP)
 • Artykuł recenzyjny/ Scientific review (AR)
 • Komunikaty o wynikach badań; komunikaty z konferencji / Short communication (KWB; KK)
 • Studium przypadku/ Case study (CS)
 • Inne/ Others (o charakterze cytowalnym/ others citable – ICC; o charakterze niecytowalnym/ others noncitable – ICN),

Wymienione prace mogą być zgłaszane do publikacji w języku polskim i w języku angielskim albo tylko w jednym języku polskim lub w języku angielskim. W tym przypadku prace są przekładane na drugi język przez Redakcję. Artykuł do tłumaczenia kierowany jest po uzyskaniu pozytywnej recenzji zgłoszonej wersji językowej, ewentualnych korektach i zaakceptowaniu do druku przez Redaktora Naczelnego.
Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości tzw. double-blind review proces.
Czasopismo sprawdza zgłoszenia artykułów na temat plagiatu dokonywane przez iThenticate.

Prace proponowane do druku w ECREG STUDIES należy przesłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu redakcyjnego dostępnego na stronie https://www.editorialsystem.com/ers.

Wymagania techniczne


 • edytor: MS Word,
 • czcionka: 12 punktów Times New Roman,
 • wszystkie marginesy 2,5 cm
 • wyrównanie: automatyczne do lewej i prawej bez dzielenia wyrazów
 • interlinia: 1,5 wiersza,
 • klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).
 • wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym (nigdy przed tymi znakami).


Do składanych prac należy dołączyć wypełnione i podpisane przez wszystkich autorów OŚWIADCZENIE AUTORA ARTYKUŁU oraz DEKLARACJĘ ETYKI zawierającą: deklarację konfliktu interesów oraz - w przypadku prac wieloautorskich - oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie artykułu. Formularze dostępne są tutaj:
Oświadczenie autora - 1 autor
Oświadczenie autora - publikacja wieloautorska

Na oddzielnej kartce należy podać:

 • tytuł naukowy autora/ -ów;
 • nazwę jednostki naukowo-badawczej, w której pracę wykonano;
 • adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, nr ORCID autora (dot. wszystkich autorów);
 • kod JEL oznaczający ogólną treść artykułu według Journal of Economic Literature (JEL Codes Guide)
 • udział w przygotowaniu artykułu z uwzględnieniem następujących elementów:
  A. Zaplanowanie badań/ Study design
  B. Zebranie danych/ Data collection
  C. Analiza statystyczna/ Statistical analysis
  D. Interpretacja danych/ Data interpretation
  E. Przygotowanie tekstu/ Manuscript preparation
  F. Opracowanie piśmiennictwa/ Literature search
  G. Pozyskanie funduszy/ Funds collection

Układ pracy


Teksty nadsyłanych artykułów wraz z tabelami i rysunkami powinny zawierać:

 • w artykułach naukowych od 8 do 15 sformatowanych stron A4, tj. 10 000 – 25 000 znaków ze spacjami i do 25 pozycji literatury;
 • w artykułach przeglądowych od 10 do 25 sformatowanych stron A4, tj.: 12 000 – 40 000 znaków ze spacjami i do 40 pozycji literatury;
 • w pozostałych pracach od 4 do 8 sformatowanych stron A4, tj.: 5 000 – 12 000 znaków ze spacjami;

Artykuły przekraczające wymaganą długość lub liczbę pozycji literatury będą rozstrzygane w drodze indywidualnej decyzji Redaktora Naczelnego.

Streszczenie


Streszczenie w języku angielskim i w języku polskim powinno zawierać od 100 do 150 słów ujętych w następującym układzie:

Przedmiot i cel pracy:
Materiały i metody:
Wyniki:
Wnioski:


Słowa kluczowe tylko do artykułów naukowych, powinny zawierać od 4 do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu (od ogólnych do szczegółowych).

Zasady cytowania w tekście


Cytowanie i spis literatury w czasopiśmie „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne” powinno być zgodne z regułami APA, dostosowanymi do polskich norm językowych (źródło:
Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Pobrane z: http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf.)
 • Odwołania do pracy jednego autora: (Kowalski, 2011)
 • Gdy praca ma dwóch autorów – za każdym razem podajemy obydwa nazwiska (Kowalski, Igrekowski, 2011), gdy praca ma trzech autorów: pierwsze cytowanie w tekście (Kowalski, Igrekowski, Iksiński, 2011), kolejne cytowanie w tekście (Kowalski i in., 2011); analogicznie postępujemy,
 • gdy praca ma czterech i pięciu autorów – przy pierwszym cytowaniu podajemy wszystkie nazwiska, przy kolejnym – nazwisko pierwszego autora i „i in.”.
 • gdy praca ma sześciu lub więcej autorów każde cytowanie powinno brzmieć (Iksiński i in., 2011)
 • w przypadku dosłownego cytowania pracy, po dacie i po przecinku należy podać numery stron, np. (Kowalski, 2011, s. 12)
 • jeżeli odwołujemy się do prac różnych autorów, którzy mają takie same nazwiska, należy wpisać inicjały imion tych autorów, np. (Kowalski Z., 2011)
 • jeżeli kilka prac tego samego autora zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji, zarówno w cytowaniu, jak i w spisie literatury, np. (Kowalski, 2014a).
 • Cytując strony internetowe należy umieścić cyto­wany adres w nawiasie zwykłym w tekście artyku­łu oraz podać datę dostępu.

Wytyczne dotyczące raportowania statystycznego


Oryginalne artykuły naukowe kierowane do publikacji w czasopiśmie "Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne" powinny zawierać informacje dotyczące zastosowanej metodyki badań wraz z opisem zastosowanych metod analizy statystycznej. Informacje te powinny zawierać:
1) charakterystykę populacji i/lub próby badawczej, w szczególności wielkość i sposób doboru/ustalania próby oraz opis źródła pozyskiwanych danych statystycznych. W przypadku danych przetworzonych należy dołączyć szczegóły wszelkich korekt/transformacji danych. W razie potrzeby należy podać opis metod gromadzenia danych (np. ankiety, wywiady, obserwacje, eksperymenty itp.). Informacje dotyczące ankiet/wywiadów muszą zawierać dokładnie sformułowane pytania, a także ich rodzaj (np. otwarte, zamknięte, jednokrotnego/wielokrotnego wyboru itp.);
2) oczekuje się, że artykuły przesłane do czasopisma "Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne" będą przedstawiały krótki opis zastosowanych w badaniach metod analizy danych wraz z odniesieniem do odpowiedniej/oryginalnej literatury zawierającej bardziej szczegółowy opis zastosowanych metod statystycznych. W przypadku zaawansowanych metod należy także podać krótkie uzasadnienie ich implementacji/wyboru;
3) wszystkie wykorzystywane w artykule nietypowe terminy statystyczne, skróty i symbole powinny być zdefiniowane. Wyraźnie zdefiniować należy także jednostki miary we wszystkich tabelach i rysunkach. W odpowiednim odnośniku należy wymienić nazwę i wersję używanego pakietu oprogramowania statystycznego, a w przypadku wykorzystywania metod wnioskowania statystycznego należy także podać przyjęty poziom/próg istotności alfa (α);
4) podczas raportowania wyników testów statystycznych oprócz wartości p-value należy podać także wartość statystyki testowej oraz liczbę stopni swobody. Mając na uwadze cel przejrzystości i ujawnienia pełnej/rzetelnej informacji o wynikach badań, Autorzy powinni podawać dokładne wartości p dla wszystkich przeprowadzonych testów statystycznych. Wyjątkiem są wartości p mniejsze niż 0,001, które mogą być wyrażone jako p<0,001 oraz wartości p większe niż 0,99, które można raportować jako p>0,99;
5) z tekstu powinno jasno wynikać, jakie miary opisu statystycznego (tendencji centralnej, zmienności/zróżnicowania) są prezentowane. W przypadku modeli wielowymiarowych należy wyszczególnić wszystkie zmienne zawarte w modelach, podać naukowe/merytoryczne uzasadnienie włączenia ich do modelu. Należy także przeprowadzić proces weryfikacji modelu.

Tabele i rysunki


 • Tabele i rysunki powinny być numerowane i opi­sane; przykład: „Tabela 1. Zestawienie wyników”, „Rysunek 1. Projekt budynku”,
 • Po opisie i podaniu źródła tabeli i rysunku nie stawia się kropki,
 • Numer i opis tabeli umieszcza się nad tabelą,
 • Źródło umieszcza się pod tabelą; przykład: „Źródło: opracowanie własne”,
 • W przypadku rysunku numer, opis rysunku i źródło umieszcza się pod rysunkiem


Literatura


Wykaz literatury, umieszczony na końcu rozprawy, powinien być uporządkowany alfabetycznie i ponumerowany.
Co najmniej 50% wykazu literatury powinna być z ostatnich 5 lat.
Poszczególne pozycje literatury należy zapisywać według wzoru:

Artykuł w czasopiśmie:
Iksiński, A., Kowalski, B. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma kursywą, nr rocznika/tomu kursywą (nr zeszytu/numeru), strona początku-strona końca. Uwaga. jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object
Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego
jako pełny link, np. https://doi.org/10.5114/hpc.2017.70524

Książka:
Iksiński, A., Kowalski, B. (rok). Tytuł książki kursywą. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Książka napisana pod redakcją:
Iksiński, A., Kowalski, B. (red.). (rok). Tytuł książki kursywą. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział:
Kowalski, A. (rok). Tytuł rozdziału. W: B. Iksiński, C. Igrekowski (red.), Tytuł książki kursywą (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Źródło internetowe:
Kowalski, A. (rok). Tytuł tekstu kursywą. Pobrane z:
adres strony internetowej.

Nie wstawiamy adresu jako hiperłącza - należy zasto­sować czarny kolor czcionki, bez podkreślenia. Spis stron internetowych powinien być ponumerowany i uporządkowany według daty odczytu. W przypadku, gdy cytujemy inny tekst ze strony internetowej, w tekście oraz w wykazie literatury należy umieścić cały adres, przy czym do wykazu literatury dołączamy datę odczytu.

Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji)


Złożony artykuł zostaje poddany ocenie formalnej i po wstępnej akceptacji zostaje przekazany do oceny merytorycznej (recenzji), która trwa do 6 tygodni. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Autor może podać nazwisko potencjalnego recenzenta, lecz Redakcja zastrzega sobie prawo o decyzji o jego wyborze. Recenzja posiada formę pisemną (formularz recenzencki podany jest na stronie internetowej czasopisma) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, możliwości jego poprawy lub odrzucenia. Korekta lub poprawa tekstu w języku polskim powinna być dokonana niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 1 tygodnia. Następnie redakcja podejmuje decyzję o dalszym losie pracy. Praca może być skierowana do tłumaczenia lub odrzucona. Warunkiem skierowania pracy do druku jest pokrycie kosztów przekładu i ewentualnej weryfikacji językowej i poinformowaniu o tym fakcie redakcję.

Decyzja Redakcji jest ostateczna. Redakcja nie zwraca manuskryptów.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Korekta autorska


Po opracowaniu redakcyjnym i próbnym wydruku praca zostanie przekazana do autora w celu naniesienia przez niego korekty autorskiej. Obowiązkiem autora jest odesłanie korekty w ciągu jednego tygodnia. Kosztami poprawek innych niż drukarskie będzie obciążony autor.

Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting”


Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma stara się wprowadzać odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Redakcja informuje w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja wprowadza zasadę dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Prawa redakcji


Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom do poprawy. Czasopismo udostępnia swoje artykuły na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Czasopismo naukowe „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne” do numeru 2/2021 (vol. 14) publikowało artykuły na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe CC BY-NC-SA) stosując zapis „Copyright: © Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, imię i nazwisko autora/ autorów. All articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license”, zaś od numeru 3/2021 (vol. 14) artykuły ukazują się na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe CC BY 4.0) z następującym oznaczeniem: „Copyright: © The Authors. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl) allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially”.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top