Od Redakcji wrzesień 2023

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy!

Pragniemy z radością poinformować, że Minister
Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 17 lipca 2023 r. ogłosił „ Komunikat w sprawie
wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych”, w którym,
po dokonaniu ewaluacji, ustalił nową punktację
dla czasopism polskich i zagranicznych. Kilka tysięcy
czasopism naukowych z całego świata zostało zakwalifikowanych
do 5 grup mających odzwierciedlać
ich jakość naukową i edytorską, rangę i pozycję w różnych
dziedzinach wiedzy i dyscyplinach naukowych.
Znajdującym się w wykazie czasopismom przydzielono
odpowiednie punkty wyrażające ich ocenę jakościową,
poczynając od 20 punktów, poprzez 40, 70,
100 i 140 punktów, do maksymalnie 200 punktów.
Czasopisma, które nie znalazły się w wykazie, mogą
przypisać sobie tylko 5 punktów. Z przyjemnością
informujemy, że nasze czasopismo "Economic and
Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne"
(ISSN 2083-3725, eISSN 2451-182X) uzyskało
na tej liście 70 punktów
, co oznacza znaczący
awans, gdyż dotychczas miało tylko 20 punktów.
Zwiększenie punktacji czasopisma traktujemy jako
znaczący sukces, który zawdzięczamy, poza starannością
merytoryczną i techniczną redakcji i wydawnictwa,
wysokiej jakości naukowej pracy autorów
artykułów oraz recenzentów. Autorom i Recenzentom
serdecznie dziękujemy, szczególnie za ich duży
wkład w umiędzynarodowienie i podniesienie prestiżu
czasopisma. Wszystkich zachęcamy do dalszej
współpracy – składania do publikacji w naszym czasopiśmie
interesujących artykułów i wykorzystania
czasopisma w prowadzonych badaniach naukowych.
Poprzedni numer czasopisma 2/2023 został
przygotowany przy współpracy Pani Profesor Katalin
Liptak z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w
Miszkolcu n a W ęgrzech. P ani P rofesor s erdecznie
dziękujemy za podjęcie się roli Redaktora Goszczącego.
Pani Profesor Liptak upowszechniła informację
o czasopiśmie zwłaszcza w środowisku naukowców
węgierskich, czego pokłosie możemy obserwować
także w aktualnym numerze 3/2023, gdzie zamieszczamy
trzy artykuły dotyczące Węgier – omawiające
sprawy sytuacji finansowej gospodarki żywnościowej,
zmian w rolnictwie w okresie pandemii COVID-
19 oraz przemysłu 4.0 i wyzwań, jakie przynosi
jego rozwój dla rynku pracy. Problematyki polskiej
dotyczą dwa artykuły w tym numerze, jeden omawiający
dobrowolność w ubezpieczeniach społecznych,
a drugi – przydatność różnych wskaźników do oceny
kredytów bankowych. Europy dotyczy też artykuł
poświęcony relacjom transgranicznym w sferze
ochrony środowiska Polski i Ukrainy. Trzy inne prace
odnoszą się do różnych zagadnień rozwoju w Indiach.
Interesujące jest także omówienie relacji, jakie zachodzą
między etyką a ekonomią w czasie pandemii
COVID-19, w którym autor odnosi się do problemu
głównie na podstawie polskich doświadczeń.
Udostępniając treści aktualnego numeru, zachęcamy
do współpracy potencjalnych autorów, recenzentów
i czytelników. Treści zamieszczane na łamach
czasopisma udostępniane są bezpłatnie. Dotychczas
nie pobieraliśmy też żadnych opłat za publikację.
W przyszłym roku będziemy zapewne zmuszeni do
wprowadzenia minimalnych opłat na pokrycie części
kosztów redakcji oraz przekładów tekstu z języka
polskiego na język angielski.

Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top