Polityka Open Access

 
Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do swojej zawartości przyjmując zasadę, że darmowy dostęp do artykułów i badań wspiera globalną wymianę wiedzy. Czasopismo udostępnia swoje artykuły na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)
Właściciel praw autorskich do utworu naukowego przyznaje prawa do korzystania z niego innym osobom na otwartej licencji (Creative Commons), pozwalającej na natychmiastowy swobodny dostęp do utworu i pozwalającej każdemu użytkownikowi na czytanie, pobieranie, kopiowanie, dystrybucję, drukowanie, wyszukiwanie lub linkowanie do pełnych tekstów artykułów, indeksowanie ich, przekazywanie ich jako danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w jakimkolwiek innym legalnym celu.

Prawa Autorskie i Upoważnienia
1. Nadesłany Utwór jest oryginalny, nie był przesłany do publikacji w innych wydawnictwach i nie był do tej pory publikowany w innej formie niż abstrakt, krótkie doniesienie lub praca doktorska,

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich Autor przyjmuję na siebie odpowiedzialność za to, iż osoby te nie będą dochodziły od Wydawcy jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a w wypadku powstania z tego tytułu jakichkolwiek zobowiązań po stronie Wydawcy zobowiązuję się zwolnić Wydawcę z tych zobowiązań, w szczególności poprzez zapłatę Wydawcy kwoty odpowiadającej wysokości tych zobowiązań,

3. Autor zobowiązuję się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie do Utworu lub prawa do utworów zależnych przysługiwały osobom trzecim, spowoduję, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez wynagrodzenia udzielą również licencji Wydawcy lub na jego następców prawnych w zakresie opisanym w niniejszym oświadczeniu,

4. Autor udziela Wydawcy zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w odniesieniu do utworu, w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

5. Autor udziela Wydawcy nieodpłatnej, na czas nieokreślony, niewyłącznej licencji na bezpłatne korzystanie z Utworu (bez ograniczeń terytorialnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania w dowolny sposób i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym: drukarską, zapisu magnetycznego oraz cyfrową),
b) obrotu oryginałem lub kopiami,
c) rozpowszechniania poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

6. Autor upoważnia Wydawcę do dokonywania przez Wydawcę lub na jego zlecenie korekty redakcyjnej w Utworze.

7. Autor akceptuję brzmienie noty copyright: Copyright: © The Authors, [rok]. Publisher: John Paul II University in Biała Podlaska.

8. Autor wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany Utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z Utworu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top