Od Redakcji czerwiec 2022

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy

Pandemia COVID-19, z którą wszyscy borykają się ponad 2 lata, wpłynęła niekorzyst-nie na różne aspekty życia gospodarczego i społecznego. Miała także wpływ na spowolnienie pracy twórczej, badania naukowe i działalność publikacyjną.
Ten destrukcyjny wpływ pandemii nie ominął także naszego czasopisma. Mimo to dokładamy starań, aby publikować prace na wysokim poziomie naukowym i w terminie. Oddajemy właśnie w Państwa ręce drugi numer czasopisma rocznika 2022. Prosimy zwrócić uwagę na interesujący artykuł Witolda Rakowskiego, znanego Profesora SGH w Warszawie, który przedstawia strukturalną zmianę roli uprzemysłowionego regionu Śląska w Polsce. Przez wiele lat region przyciągał ludność z innych obszarów Polski. Po transformacji mimo procesów modernizacji stał się regionem wypychającym ludność.
Polecamy też uwadze Państwa artykuł przedstawiający definicje zielonej gospodarki i zielonego wzrostu, niezbędne dla zrozumienia wdrażanego w Europie i innych krajach świata Nowego Zielonego Ładu, będącego reakcją na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zmiany klimatu.
Na przykładzie Nigerii sygnalizujemy ważną dla innych krajów Afryki istotę relacji między różnymi pojęciami i aspektami dotyczącymi finansów, rozwoju finansowego i rozwoju gospodarczego. Przedstawiamy również wyniki badań, doniesienia i analizy dotyczące rozwoju ubezpieczania upraw rolnych, rozwoju wsi i funkcjonowania przedsiębiorstw socjalnych w Indiach, w Kosowie i na Węgrzech.
Tematykę numeru uzupełniają teoretyczne artykuły dotyczące przywództwa w organizacji oraz praca odnosząca się do sposobów definiowania i klasyfikacji zespołów tradycyjnych i wirtualnych. Dopełnieniem całości jest recenzja monografii Andrzeja i Magdaleny Miszczuk, dotyczącej lokalnej polityki gospodarczej.
W dotychczasowym działaniu zespół redakcji czasopisma Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne prezentował prace przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny ekonomii, finansów, geografii ekonomicznej, biznesu i rozwoju oraz różnych aspektów polityki rozwoju. Czasopismo zostało umieszczone w wielu ważnych bazach indeksujących, ostatnio weszło do bazy ERICH+. Teraz stawiamy przed sobą cel wprowadzenia czasopisma do bazy Web of Science oraz Scopus. By to osiągnąć chcielibyśmy zawęzić wiodący zakres tematyczny do problematyki znaczenia rozwoju lokalnego i regionalnego dla ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego państw i układów regionalnych.
Nowym narzędziem osiągnięcia tego zamiaru może być wprowadzenie instytucji Goszczącego Redaktora, którą chcemy zaproponować wybitnym specjalistom określonej problematyki z kraju i z zagranicy, mającym szeroko rozwiniętą współpracę naukową z autorami z różnych ośrodków naukowych.
Zgodnie z tym zamiarem redakcja następnego numeru zostanie powierzona Pani dr hab. Joannie Rakowskiej, specjalizującej się w problematyce zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego.
Goszczący Redaktor- dr. hab. Joanna Rakowska
Dr hab. Joanna Rakowska jest kierownikiem Zakładu Studiów Regionalnych i Europejskich w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zrównoważonym rozwoju lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich czynników jak polityka regionalna i fundusze unijne, działalność samorządów, przedsiębiorczość, bezrobocie, zmiany demograficzne, turystyka, odnawialne źródła energii oraz efekty ich oddziaływania w kontekście miejskim i wiejskim.
Jest autorką ponad 90 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym m.in. w Studiach Regionalnych i Lokalnych, Energies, Studies in Agricultural Economics, Management Issues, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, Studiach Ekonomicznych i Regionalnych, British Food Journal, czy the Journal of Horticultural Science and Biotechnology. Jest autorką 3 i współautorką 2 monografii naukowych, 11 rozdziałów w monografiach, 11 artykułów i licznych abstraktów w materiałach konferencji międzynarodowych, ekspertyz i artykułów popularno-naukowych. Monografie autorskie to „Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne”, “Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (2015)” oraz „Fundusze unijne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w świetle teorii rozwoju lokalnego”. Jej dorobek wzbogaca członkostwo w Radach Naukowych i Zespołach Redakcyjnych oraz ponad 120 recenzji dla uznanych czasopism nau-kowych w kraju i zagranicą, w tym także indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science. Jest członkinią Regional Studies Association, European Association of Agricultural Econo-mists oraz European Evaluation Society. Współpracuje z naukowymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą w ramach projektów badawczych oraz staży naukowych, m.in. w Scotland’s Rural College, Edinburgh, Wielka Brytania; Agroscope the Federal Office for Agricul-ture, Szwajcaria; Aleksandra’s Stulginskis Universitatis, Kowno, Litwa. Jest inicjatorką i organizatorką cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Sustainable development – regional and local dimensions”.
Zapraszam uprzejmie do zapoznania się z aktualnym numerem czasopisma oraz do składania propozycji do publikacji w kolejnych numerach kwartalnika.

Prof. dr hab. dr. h.c. Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top