PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO-PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY GAZOCIĄGOWEJ GMIN POŁOŻONYCH W ODDZIAŁYWANIU PARKÓW NARODOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Konrad Podawca   

dr inż. Konrad Podawca, Division of Geodesy and Spatial Planning, Department of Engineering and Geodesy, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Nowoursynowska St. 159, 02-776 Warsaw, Poland; phone: +48 22 593-51-32
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):67–79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę typologicznej charakterystyki 114 gmin, które w granicach administracyjnych zawierają park narodowy, pod kątem ich wyposażenia i dostępności w sieć gazową. Analizy dokonano z wykorzystaniem dwóch wskaźników na podstawie dostępnych danych statystycznych GUS, zawartych w BDL-u (Bank Danych Lokalnych). Natomiast ocena dostępności społeczno-przestrzennej została oparta na miernikach ukazujących dany wskaźnik odniesiony do powierzchni lub liczby ludności. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić sześć typów gmin, które ukazują aktualną sytuację pod względem nasycenia siecią gazową, co stanowi jeden z czynników zrównoważonego rozwoju. Sytuację pod względem występowania, jak i dostępności gazociągów w badanych gminach należy uznać jako niekorzystną. Najliczniejszą grupę (55 ze 114) stanowią gminy, w których brak jest gazociągu. Gmin, w których zrealizowana infrastruktura gazociągowa bardzo dobrze obsługuje ludność jest jedynie 10 ze 114.
 
REFERENCJE (20)
1.
Bański J., Czapiewski K. (2008), Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, listopad 2008.
 
2.
Bański J., Stola W. (2002), Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia obszarów wiejskich. PAN Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, t.3.
 
3.
Borys T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
4.
Chmielewski T.J. (2001) System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
5.
Giordano K. (2006), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
6.
Głaz R. (2014), Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza, materiały konferencyjne „Stan jakości powietrza. Modelowe rozwiązania w zakresie ograniczenia emisji”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 27 marca 2014.
 
7.
Jaskólski K. (2000), Zużycie energii w postaci różnych nośników przez polską wieś. Miesięcznik INSTAL 7-8.
 
8.
Kiniorska I. (2007), Warunki życia na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1/2007, PAN, Oddział w Krakowie, str. 113-123.
 
9.
Mastalska-Cetera B. (2007), Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich w: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Studia obszarów wiejskich (red. Grykień S., Hasiński W.), PAN Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, t.12.
 
10.
Molenda J., Steczko K. (2000), Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. WNT Warszawa.
 
11.
Podawca K. (2006), Planowanie przestrzenne gmin a zagospodarowanie przestrzenne parków narodowych, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, nr 5(2), s. 97-110.
 
12.
Podawca K. (2014), Analiza zróżnicowania obsługi infrastrukturą sanitarną gmin położonych w oddziaływaniu parków narodowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr III/1 2014, PAN, Oddział w Krakowie, Kraków, str. 985-999.
 
13.
Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. (1996), Przyrodnicze obszary chronione –możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 
14.
Rakowska J., (2013), Klasyfikacje obszarów -kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 
15.
Rosner A. (red) (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 
16.
Rosner A. (red.) (1999), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Polska Akademia Nauk-Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 
17.
Siemiński J.L. (1992), Zróżnicowania infrastruktury obszarów wiejskich, Polska Akademia Nauk-Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 
18.
Stola W. (1987), Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. PAN Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Ossolineum, Wrocław.
 
19.
Zielińska A. (2006), Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej dla obszarów przyrodniczo cennych według wskaźników ekorozwoju w: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu (red. Richling A. i in.), tom XVI/2, Warszawa, s. 117-123.
 
20.
Żuchowski A.W., Żuchowski J. (2009), Wybrane problemy zaopatrzenia w gaz jednostek osadniczych w Polsce, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 11, s. 267-279.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725