ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007-2013
 
Więcej
Ukryj
1
Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry in Hajnówka Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 
2
University of Bialystok, Faculty of Law/Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 
 
Data publikacji: 04-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir J. Snarski   

dr inż. Sławomir J. Snarski, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Polska; tel. +48 85 682-95-00
 
 
Marek Martyniuk   

mgr Marek Martyniuk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, Polska; tel. +48 85 745 72 01
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):75-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule przedstawiono badania mające na celu weryfikację skuteczności procedury odwoławczej w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach RPO WP 2007-2013. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano analizę danych wtórnych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz literatury z dziedziny objętej obszarem badawczym. Analiza informacji jednostkowych dokonana została z zastosowaniem wnioskowania indukcyjnego. Wyniki: Żaden z wnioskodawców w ramach Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury RPOWP 2007-2013 nie zdecydował się na realizację swego uprawnienia w zakresie skorzystania z etapu sądowego procedury odwoławczej. Wnioski: Nie da się jednoznacznie określić stopnia skuteczności procedury odwoławczej w przedmiocie ubiegania się o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach RPO WP 2007-2013 jako mechanizmu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia oceny projektów, gdyż nie miała ona zastosowania w pełnym zakresie.
 
REFERENCJE (11)
1.
Dziurbejko T., Mnich K., Mossakowski M., Perkowski M. (2010), Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
2.
Kmieciak Z. (2015), Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych). Państwo i Prawo, nr 5, s. 3-18.
 
3.
Łacny J. (2015), Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy Unii Europejskiej. Państwo i Prawo, nr 12, s. 25-45.
 
4.
Suwaj R., Perkowski M. (2010), Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 
5.
Perkowski M. (2009), Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 
6.
Perkowski M. (2010), Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
7.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 
8.
Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 
9.
Szubiakowski M. (2009), Postępowanie w sprawie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju oraz sądowa kontrola w tych sprawach. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4, s. 31-39.
 
10.
Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r., www.rpowp.wrotapodlasia.pl (data dostępu: 18.05.2016).
 
11.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r., www.strategia.wrotapodlasia.pl (data dostępu: 18.05.2016).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top