ARTYKUŁ ORYGINALNY
BIOEKONOMIA W STRATEGIACH ROZWOJOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Hadyński   

dr Jakub Hadyński, The Faculty of the Economy and Economic Policy in Agribusiness, the Economic and Social Department, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego St. 28, 60-637 Poznań, Poland; phone: +48 61 848 71 07
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):46-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kluczowy problem badawczy podjęty w artykule obejmuje kwestie dotyczące miejsca bioekonomii w polityce spójności UE w perspektywie lat 2014-2020. Postawiono zasadnicze pytanie, jak cele strategii rozwojowych na poziomie Unii Europejskiej odnoszą się do zagadnień zaliczanych do bioekonomii? Określony obszar problemowy pozwolił na sformułowanie celu badań, a mianowicie na przedstawienie priorytetów rozwoju UE i możliwości ich osiągnięcia w zakresie bioekonmii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Z punktu zidentyfikowanego problemu badawczego analizie poddano dokumenty planistyczne na poziomie Wspólnoty. W efekcie określono, że strategia Europa 2020 wyznacza najważniejsze priorytety w perspektywie 2014-2020 dla UE związane z bioekonomią. Stwierdzenie to stało się podstawą dalszych badań, które były prowadzone w ujęciu dynamicznym, gdzie określono możliwości osiągnięcia wskaźników strategii Europa 2020 w tej dziedzinie. W badaniach wykorzystano metody statystyki opisowej, w tym opis tabelaryczny oraz opis dynamiki zjawiska. Wyznaczono też wartości trendu liniowego przy użyciu metody najmniejszych kwadratów. Materiały źródłowe obejmowały dokumenty programowe opracowane na poziomie UE w zakresie kształtowania perspektywy finansowej po 2014 r. W efekcie przeprowadzonych prac sformułowano wnioski w zakresie kształtowania bioekonomii w perspektywie możliwości osiągnięcia wskaźników strategii Europa 2020.
 
REFERENCJE (24)
1.
COM (2005) 35, Komunikat Komisji z dnia 9 lutego 2005 r. „Powstrzymywanie zmian klimatycznych na świecie” [COM(2005) 35 – Dziennik Urzędowy C 125 z 21 maja 2005 r.].
 
2.
COM (2007) 1, Komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie europejskiej polityki energetycznej [COM(2007) 1 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 
3.
COM (2010) 86, Komunikat Komisji z dnia 9 marca 2010 r. „Post-kopenhaska międzynarodowa polityka przeciwdziałania zmianie klimatu: natychmiastowe kroki, aby ożywić globalne działania” [COM(2010) 86 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 
4.
(DR 2002), Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań.
 
5.
Dz.U. (2011), nr 45 poz. 235, Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
6.
EC (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 5.3.2014, COM(2014) 130 final.
 
7.
Europa 2020 (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) wersja ostateczna.
 
8.
Eurostat (2013), http://epp.eurostat.ec.europa.... /tgm/table.do?tab=table &plugin=0& language=en& pcode=t2020_10.
 
9.
GUS (2012), Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa, marzec 2012 rok.
 
10.
GUS (2014), Wskaźniki Strategii Europa 2020 (2014) GUS Warszawa.
 
11.
KE (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy" Komisja Europejska, COM (2012) ó0fina113.02.2012 r.
 
12.
KE (2013), Dokument Roboczy Służb Komisji. Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji Polski z 2013 r. Towarzyszący dokumentowi: Zalecenie: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016 {COM(2013) 371 final}, Bruksela, dnia 29.5.2013 r. SWD(2013) 371 final.
 
13.
KE (2014), http://europa.eu/legislation_s... environment /tackling_climate_change/ l28060_pl.htm.
 
14.
KE PP (2013), Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in POLAND for the period 2014-2020.
 
15.
KPR (2013), Krajowy Program Reform, Europa 2020, aktualizacja 2013/2014, Przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r.
 
16.
KR (2014), Projekt Deklaracji Ateńskiej w sprawie śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020” – Wizja terytorialna wzrostu i zatrudnienia, Bruksela.
 
17.
PK (2013), Program Konwergencji, Aktualizacja 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r.
 
18.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
 
19.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006.
 
20.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
 
21.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.
 
22.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 
23.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 
24.
Sulmicka M. (2010), Priorytety i cele rozwojowe UE do roku 2020 w kontekście aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Ekspertyza dla MIR 08-12-2010.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top