ARTYKUŁ ORYGINALNY
DIAGNOZA PRZYCZYN BIERNOŚCI ZAWODOWEJ POLAKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Radziukiewicz   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland;
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):15–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Artykuł podejmuje problematykę aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom interesującym się problematyką rynku pracy sytuacji osób biernych zawodowo*. Materiały i metody: Podstawę analizy stanowią roczne i kwartalne dane GUS z BAEL oraz Banku Danych Lokalnych. W celu szerszego omówienia problematyki dane statystyczne przytoczone w niniejszym artykule obejmują kilkuletnią perspektywę. Uzupełnieniem tych informacji są wyniki badań innych autorów. Wyniki: Dane statystyczne zawarte w tabelach i ilustrowane na rysunkach pozwalają na ocenę skali zjawiska na przestrzeni lat 2016-2019. Zestawienia dotyczą biernych zawodowo wyodrębnionych według najczęściej występujących przyczyn niepodejmowania pracy. Część analityczna artykułu składa się z bloków tematycznych/szczegółowych analiz dotyczących: sytuacji demograficznej, poziomu i struktury osób biernych zawodowo oraz zmian ich liczebności na przestrzeni ostatnich lat. Wnioski: Zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym, niski poziom aktywności zawodowej w niektórych grupach wieku powinna skłaniać decydentów do właściwego doboru polityk/programów rynku pracy wspomagających aktywność zawodową Polaków. Poprawę w zakresie podaży pracy należy upatrywać głównie w aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo oraz wydłużaniu okresu aktywności zawodowej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
CBOS (2017). Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy. Komunikat z badań, 67.
 
2.
CBOS (2019). Sytuacja na rynku pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków. Komunikat z badań, 51, Warszawa.
 
3.
Eurofound (2017), Estimating labour market slack in the European Union , Publications Office of the European Union,Luxembourg, www.eurofound.europa.eu/public... (dostęp 10.09.2019).
 
4.
GUS (2015). Wstępne wyniki Europejskiego Badania Zdrowia, Warszawa.
 
5.
GUS (2019). Popyt na pracę w 2018 roku. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp 11.10.2019).
 
6.
GUS (2019). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa.
 
7.
GUS (2019). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa.
 
8.
MRPiPS (2019). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Warszawa.
 
9.
Niewiadomska, A. (2013). Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce. Nauki Społeczne. Social Sciences, 2(8), 103-116.
 
10.
Raport (2016). Badanie ankietowe rynku pracy. Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 
11.
Sowa A. (2018). Ile kosztuje niepełnosprawność, Polityka 21, s.12.
 
12.
Styk, K. (2019). Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji oprawach osób niepełnosprawnych, http://wrzos.org.pl/download/o... (dostęp 30.11.2019).
 
13.
Szarfenberg, R. (2018). Pięćset minus, Polityka, 21.
 
14.
Witkowski, P. (2017). Szarfenberg: 500+ promuje tradycyjną rodzinę, dochód podstawowy jej zagraża. Krytyka Polityczna, http://krytykapolityczna.pl/go... (dostęp 20.10.2019).
 
15.
WUP (2016), Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, Gdańsk.
 
16.
ZUS (2018). Zakład Ubezpieczeń w liczbach, Warszawa, https://www.zus.pl/documents/1... (dostęp 20.09.2019).
 
17.
ZUS (2019). Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2018 r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725