ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
INNOWACYJNE FORMY BIOGOSPODARKI W REGIONIE. WYZWANIA I SZANSE DLA UKRAINY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Lesya Ukrainka Eastern European National University Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Iuliia Marchuk   

Iuliia Marchuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University; Voli Ave, 13, Lutsk, Volyns’ka oblast, Ukraine; phone: +380 332 720 123
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):111-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacyjnych form biogospodarki w regionie. Ze względu na cel badań, podstawowe zadania są następujące: scharakteryzowanie takich form innowacyjnej infrastruktury jak: inkubator przedsiębiorczości, park technologiczny, technopolis oraz klaster; pokazanie zależności pomiędzy ewolucją regionu oraz implementacją zasad bioekenomicznych w tym regionie; w celu zbadania udanych doświadczeń w różnych krajach związanych z ustanawianiem innowacyjnych infrastruktur opartych na biotechnologii oraz w celu wskazania specyficznych warunków rozwoju biogospodarki na Ukrainie. Niniejszy referat zawiera ogólne cechy biogospodarki oraz ekonomii opartej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów biologicznych. Badanie tej dziedziny ekonomii zostało wykorzystane jako materiał do badań wykonywanych przez rozmaitych naukowców. Zarówno krajowych jak i zagranicznych, zarówno analityków jak i praktyków takich jak L. I. Fedulova, K. I. Fedulova, O. M. Anisimova, O. I. Didchenko, K. McCormick, N. Kautto, S. Hilgartner czy L. Lewidow. Ponadto zostały one wykorzystane w materiałach międzynarodowych takich jak: komunikacja pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów. Podczas opracowania badań używano takich metod naukowych jak analiza, synteza, uogólnienie, wyjaśnianie oraz klasyfikacja. Artykuł ten pokazuje znaczenie biotechnologii stosowanej w regonie, która została potwierdzona światowym doświadczeniem. Wierzymy, iż głównym przedmiotem silnego pobudzenia sektora biotechnologii w regionie są bioklastry. Są one najbardziej wszechstronne i są najbardziej efektywne w jednoczeniu wysiłku udziałowców. Zostało to potwierdzone doświadczalnie w wielu krajach. Biogospodarka funkcjonuje zatem jako nowa część narodowej gospodarki, która dysponuje nieograniczonymi możliwościami rozwoju w regionie ze względu na jego lokalizację poprzez wprowadzanie wiele innowacyjnych form.
 
REFERENCJE (21)
1.
Anisimova O. M., Didchenko O. I. (2014), Features of innovative infrastructure formation. http://www.nbuv.gov.ua/portal/... (dostęp: 16.03.2014).
 
2.
Baydala V. V. (2014), Bioeconomy in Ukraine: current state and prospects. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibi... (dostęp: 04.04.2014).
 
3.
Bio-Park technologiczny Schlieren Zürich (data), http://www.bio-park technologiczny.ch (dostęp: 03.04.2014).
 
4.
Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, (data), http://ec.europa.eu/research/b... (dostęp: 13.03.2014).
 
5.
Edwards R., Szekeres S., Neuwahl F., Mahieu V. (data),, Biofuels in the European Context: Facts and Uncertainties. http://ec.europa.eu/dgs/jrc/do....
 
6.
European Commission (EC) (2011), Bio-based Economy for Europe: State of play and Future Potential.Part 2; DG Research and Innovation, European Commission: Luxembourg, Belgium.
 
7.
Fedulova L. I., Fedulova K. I. (2012), Formation of the biotechnology innovative system: foreign experience and Ukrainian problems. Science and Innovation, t. 8, nr 4, s. 51 . 66.
 
8.
Hilgartner S. (2007), Making the bioeconomy measurable: Politics of an emerging anticipatory machinery. Biosocietie.
 
9.
Innovating for Sustainable Growth. A Bioeconomy for Europe (data), http://ec.europa.eu/research/b....
 
10.
Latham J., Wilson A. (2013), Does the bio-economy add up? http://independents ciencenews.org/ (dost.p: 12.05.2013).
 
11.
Levidow L. (2013), Agricultural Innovation: Sustaining What Agriculture? For What European Bio-Economy? http://crepeweb.net/wp-content... (dost.p: 13.05.2013).
 
12.
Madrid Network Biocluster (data),, http://www.madridnetwork.org/E... (20.03.2014).
 
13.
McCormick K., Kautto N. (2013), The Bioeconomy in Europe: An Overview. http://www.mdpi.com/2071-1050/....
 
14.
On the alternative energy sources: The Law of Ukraine ‡‚ 555-IV of 20.02.2003, http://zakon4.rada.gov.ua (dost.p: 02.2014).
 
15.
Prohorova M. E., Lytvyn A. R. (2014), Models of biotechnology market state management conducting bu the USA and European.
 
16.
Union countries. http://jrnl.nau.edu.ua/index.p... (dost.p: 08.02.2014).
 
17.
Romano D. (2012), The Bio-based Economy: a New Development Model. http://www.fupress.net/index.p....
 
18.
Smid O., Padel S., Levidow L. (2012), The Bioeconomy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective, http://www.fupress.net/index.p....
 
19.
Staffas L., Gustavsson M., McCormick K. (2013), Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-based Economy: An analysis of official national approaches. Sustainability, accepted.
 
20.
Talavyrya M. P. (2014), Scientific basis of bioeconomy development, http://www.pdaa.edu.ua/sites/d... (dost.p: 05.04.2014).
 
21.
World Wide Fund for Nature (WWF) (2013), Position Paper on Bioenergy. http://awsassets.panda.org/dow... (dost.p: 13.05.2013).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top