ARTYKUŁ ORYGINALNY
NOWOCZESNE TRENDY W FUNKCJONOWANIU SUBKOMPLEKSU ZBOŻOWO- -PRODUKTOWEGO SEKTORA ROLNEGO UKRAINY W KONTEKŚCIE WDRAŻANIA ZEWNĘTRZNEGO POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Department of International Economic Relations and Marketing, Lviv National Agrarian University, Ukraine
 
2
Head of the Department of International Economic Relations and Marketing, Lviv National Agrarian University, Ukraine
 
 
Data nadesłania: 19-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-09-2020
 
 
Data akceptacji: 09-09-2020
 
 
Data publikacji: 29-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ivan Zrailo   

Department of International Economic Relations and Marketing, Lviv National Agrarian University, Volodymyra Velykogo, 80381, Dubliany, Zhovkva district, Lviv region, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):328-341
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: Głównym celem artykułu jest zbadanie stanu subkompleksu zbożowoproduktowego kompleksu rolno-przemysłowego oraz wskazanie głównych kierunków jego funkcjonowania jako przesłanki realizacji zewnętrznego potencjału gospodarczego Ukrainy. Materiały i metody:: W badaniach wykorzystano narzędzia metodyczne do analizy, konstrukcji modeli ekonometrycznych oraz otwarte źródła danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy. Wyniki:: Określono zestaw czynników (zmienne niezależne) i teoretycznie wykazano istnienie ich związku z opłacalnością produkcji zbóż i roślin strączkowych (zmienna zależna). Utworzono równania regresji dla zależności badanych czynników. Wiarygodność modelu ekonometrycznego została udowodniona za pomocą kryterium Fishera i testu t-Studenta. Wnioski:: Aby zwiększyć zewnętrzny potencjał ekonomiczny subkompleksu zbożowo-produktowego kompleksu rolno-przemysłowego, wskazane jest skoncentrowanie się na budowaniu racjonalnych mechanizmów zarządzania zidentyfikowanymi determinantami zapewnienia efektywności tego ostatniego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (25)
1.
Baban, T.O. (2017). Features of barley grain export in Ukraine. Bulletin of Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, 185, 61-68.
 
2.
Benson, C., Clay, E.J., Green, R.H. (1986). Food Security in Sub-Saharan Africa, IDS. Brighton: University of Sussex.
 
3.
Cherevko, H.V. et al. (2000). Economics of grain product complex of agro-industrial complex. Lviv: Ukrainian technologies.
 
4.
Eide, W. B. (1990). Proceedings of the Agriculture. Nutrition Linkage Workshop, Virginia, 1, 35-36.
 
5.
Eicher, C.K., Staatz, J.M. (Eds.). (1990). Agricultural Development in the Third World. Baltimore: John Hopkins University Press.
 
6.
Emelyanov, А.М. (Ed). (1987). Intensive development of the agro-industrial complex. Moscow: Agropromizdat.
 
7.
Gaidutsky, P.I. (2014). Structural distortions and risks of crisis in agriculture. Economics of Agriculture, 7, 38-46.
 
8.
Ilyina, I.V., Sidorenko, O.V., Morozova, E.V. (2012). The role of fund-forming branches of the agro-industrial complex insolving the food problem of the regions. National Interests: Priorities and Security, 2, 30-36.
 
9.
Kiselev, V.I. (1985). Agroindustrial complex: improvement of the economic mechanism. Moscow: Agropromizdat.
 
10.
Kolodiychuk, V.A. (2014). Branch positioning of grain product subcomplex of agro-industrial complex of Ukraine. Economic Journal-XXI, 9-10, 45-48.
 
11.
Lobas, M.G. (1997). Development of grain economy. Kyiv: Agroinkom.
 
12.
Martynova, L.V. (2018). Complex assessment of risks of economic activity of enterprises of the grain product sub complex of the agro industrial complex. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 18(2), 79-85.
 
13.
Melnyk, L.L. (2013). Grain complex of Ukraine in the aspect of export opportunities and state regulation. Agrosvit, 4, 13-19.
 
14.
Mesel-Veselyak, V.Ya., Fedorov, M.M. (2016). Strategic directions of development of the agrarian sector of the economy of Ukraine. Economics APK, 6, 37-49.
 
15.
Official site. (2020). Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org.
 
16.
Paskhaver, B.Y. (2014). Trends and problems of national food consumption. Economics APK, 10, 5-13.
 
17.
Sabluk, P.T. (2015). State and directions of development of agrarian reform. Economics APK, 2, 10-17.
 
18.
Shpychak, O.M. (2002). Economic problems in the grain market of Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, 10, 5-10.
 
19.
State Statistics Service of Ukraine (2020). Agriculture of Ukraine for 2019: Statistical Yearbook. Kyiv.
 
20.
Svitovyi, O.M. (2016). Ways to optimize production in the grain subcomplex to increase benefit. Economics of Agro industrial Complex, 2, 52-58. https://doi.org/10.30525/2256-....
 
21.
Synytsky, O.M., Batiuk, O.Ya. (2011). Econometrics: textbook. Lviv: Spolom.
 
22.
Shypchak, O.M., Bodnar, O.V., Pashko, S.O. (2009). System of organizational and economic mechanisms of functioning of the main agro-food subcomplexes of crop production of Ukraine. Kyiv: CJSC «Nichlava».
 
23.
Tolmachev, A.V. (1998). Economy and the organization of manufacture in a grain subcomplex of agrarian and industrial complex (methodology and practice of decisions): the dissertation author’s abstract on competition Degree of Dr. Sci (Econ): special. 08.00.05 “Economics and management of the national economy”.
 
24.
Verkhovna Rada of Ukraine (2015). Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, dated 30.11. https://zakon.rada.gov.ua/laws....
 
25.
Verkhovna Rada of Ukraine (2002). On grain and the grain market in Ukraine: Law of Ukraine of 04.07, No 37-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top