ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POZAPRODUKCYJNE FUNKCJE OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
The Faculty of Forestry in Hajnówka, Bialystok University of Technology Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Politechnika Białostocka
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Mikołaj Jalinik   

prof. nadzw. dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, The Faculty of Forestry in Hajnówka, Bialystok University of Technology, Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Poland; phone: +48 85 682-95-00
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):103-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań jest przedstawienie obszarów przyrodniczo cennych, na których poza funkcjami produkcyjnymi można realizować funkcje pozaprodukcyjne. Celem opracowania jest zaprezentowanie funkcji obszarów przyrodniczo cennych, a głównie ich znaczenia w działalności gospodarczej i społecznej. Materiały i metody: Do opracowania wykorzystano literaturę specjalistyczną pochodzącą z opracowań naukowych, jak i danych organów samorządowych. W opracowaniu zastosowano metodę indukcyjną i dedukcyjną oraz krytyczną analizę literatury. Wyniki i wnioski: Wyniki badań potwierdziły, że funkcje pozaprodukcyjne odgrywają również ważną rolę w życiu społecznym, a przede wszystkim mogą wpływać na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Mogą także dostarczać bardzo wartościowych surowców uwzględniając runo leśne przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
 
REFERENCJE (16)
1.
Ankudo L., Kowalczyk H. (2013), Koszty pozaprodukcyjnych funkcji lasu realizowanych na terenie RDLP w Szczecinie. Wydawnictwo PTPN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań, t. 104.
 
2.
Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. (1997), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
 
3.
Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, s. 2925-2941.
 
4.
Jalinik M. (2002), Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok.
 
5.
Kupiec L. (1996), Zasady gospodarowania w regionach przyrodniczo cennych, W: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. III, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok.
 
6.
Nowacka-Rejzner U. (2011), Planowanie przestrzenne a tereny cenne przyrodniczo w obszarach wybranych miast Małopolski. Czasopismo Techniczne. Architektura. R. 108, z. 1-A, s. 69-78.
 
7.
Płotkowski L. (2008), Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10, z. 3 (19), s. 252-272.
 
8.
Poskrobko B. (red.) (2011), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, W: Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, t. I, Wydawnictwo WSE, Białystok, s. 264.
 
9.
Radecki W. (1987), Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych. Oddział Akademicki PTTK, Kraków.
 
10.
Steiner F. (1999), The living landscape 1999. An Ecological Approach to Landscape Planning McGraw Hill.
 
11.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 
13.
Zielińska A. (2005b), Próba oceny szans i zagrożeń sieci NATURA 2000 w Polsce, W: T. Borys (red.), Gospodarka a środowisko, Zarządzanie środowiskiem – gospodarka przestrzenna. Nr 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 1075, Wrocław, s. 168.
 
14.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
15.
Żegleń P. (2010), Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego, W: M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top