ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRUKTURA HANDLU DETALICZNEGO I WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW SIECI HANDLOWEJ (NA PRZYKŁADZIE MIASTA BIAŁA PODLASKA)
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 83 344 99 05
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):74–95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest przedstawienie współczesnych tendencji i zmian w handlu detalicznym oraz pełnionych przez ten sektor funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem handlu wielkopowierzchniowego. Celem artykułu jest ocena stanu i czynników rozwoju handlu wielkopowierzchniowego w mieście Biała Podlaska. Materiały i metody: Artykuł powstał przy zastosowaniu metody opisowej i wykorzystaniu literatury problemu oraz badań własnych. Materiał badawczy stanowiły własne obserwacje autorów oraz badanie ankietowe na 100 osobowej grupie mieszkańców miasta. Wyniki: Przedstawiono obszary obsługi handlowej przez sieć handlową, rozmieszczenie i wzajemne oddziaływanie głównych obiektów handlowych oraz perspektywy rozwoju sieci handlowej w mieście. Wnioski: Badania potwierdzają ogólne zmiany w handlu ujawniające się w ekspansji super i hipermarketów oraz dyskontów także w mniejszych miastach, gdzie sieci dostosowują powierzchnie handlowe do uwarunkowań lokalnych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Adamowicz M. (2015), Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce. Handel Wewnętrzny, nr 5, s. 7-11.
 
2.
Adamowicz M., Zaręba M. (2015), New forms of retail trade in large and small towns in Poland/ Nowe formy handlu detalicznego w dużych i małych miastach Polski. Economic and Regional Studies, vol. 8, no. 4, s. 5-27.
 
3.
Adamowicz M., Zaręba M. (2015), Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu detalicznego w dużych miastach Polski, Marketing i Rynek, nr 11, s. 27-39.
 
4.
Faliński A. (2014), Rola handlu w polskiej transformacji gospodarczej, W: Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Warszawa, s. 4-7.
 
5.
GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania (z dnia 12.11.2016).
 
6.
Kaczmarek T., Szafrański T. (2007), Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
7.
Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, Marketing i Rynek, nr 7, s. 2-4.
 
8.
Kościcka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2009), Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa,.
 
9.
Kucharska B., Twardzik M. (2007), Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 
10.
Kucharska B. (red.) (2010), Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
11.
Pilarczyk B. Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 
12.
Powęska H. (2014), Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3, s. 236-241.
 
13.
Zakrzewski Z. (red.) (1989), Ekonomika handlu wewnętrznego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
14.
Sławińska M. (1989), Ekonomika handlu wewnętrznego. PWE.
 
15.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r., s. 88-89.
 
16.
Szczepankiewicz W. (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
17.
Sulivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
18.
Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa,.
 
19.
Szulce H., Chwałek J., Ciechomski W. (2008), Ekonomika handlu część 1. WSIP, Warszawa.
 
20.
Wrzesińska J. (2008), Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. K atedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, Warszawa.
 
21.
Wygnański T. (2006), Polacy lubią małe sklepy, Media & Marketing Polska.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725