ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW GMINNYCH I POWIATOWYCH Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI ROZWÓJ TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Data publikacji: 12-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):91–96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie form i zakresu współpracy urzędów powiatowych (miasta) oraz urzędów gminy z instytucjami wspierającymi rozwój turystyki i przedsiębiorczości na obszarze województwa lubelskiego. Badania jedenastu urzędów powiatowych przeprowadzono wykorzystując indywidualny, standaryzowany wywiad prosty. Do badań sześćdziesięciu pięciu urzędów gminy wykorzystano ankietę pocztową. Ostatecznie uzyskano wyniki badań z dwudziestu sześciu jednostek. Współpraca między urzędami powiatowymi, a organizacjami wspierającymi rozwój turystyki i przedsiębiorczości przyjmuje formy finansowe oraz niefinansowe. Do najważniejszych należy zaliczyć: wspólne działania promocyjne w mediach, udostępnianie infrastruktury technicznej, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi odpowiednikami organizacji pomocowych. Dość popularną formą pomocy ze strony urzędów powiatowych jest udostępnianie swoich zasobów majątkowych instytucjom, które są podmiotem analizy. Urzędy gminy są szczególnie aktywne w procesach ciągłej wymiany informacji, tworzeniu strategii i programów działania oraz podejmowaniu wspólnych działań rozwojowych. Niestety, gminy nie są aktywne w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, które mogłyby umożliwić wykorzystywanie sprawdzonych, efektywnych wzorców działania bliźniaczych instytucji z zagranicy. Niespełna jedna trzecia urzędów powiatowych napotyka na bariery we współpracy z organizacjami wspierającymi rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Wynikają one z obowiązujących uwarunkowań prawnych. Ograniczenia są także często związane z brakiem środków finansowych. Z perspektywy urzędów gminy za najważniejsze uznano bariery finansowe, brak aktywności ze strony jednostek otoczenia biznesu we współpracy z urzędami gminy oraz małe zainteresowanie mieszkańców rozwojem turystyki i przedsiębiorczości. Badania wskazują, że istotnym warunkiem skutecznej współpracy między gminnymi i powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami przyczyniającymi się do rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego jest uzyskanie potrzebnych środków finansowych, które mogą częściowo pochodzić z funduszy pomocowych UE, a także grantów i dotacji na rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Szansą na skuteczniejszą współpracę, byłoby większe zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia pracowników samorządowych, a także pracowników jednostek „otoczenia biznesu”, którzy często nie są w stanie efektywnie ze sobą współdziałać.
 
REFERENCJE (4)
1.
Adamowicz M. (2003), Strategie rozwoju lokalnego, t. I, Aspekty instytucjonalne. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 17;.
 
2.
Kot J. (2003), Zarządzanie rozwojem gmin, a praktyka planowania strategicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 100-102;.
 
3.
Sikorska-Wolak I. (red.), (2004), Turystyka w rozwoju lokalnym. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 10-57;.
 
4.
Ziółkowski M., Goleń M. (2003), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 45.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725