ARTYKUŁ ORYGINALNY
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W OPINII ICH WŁAŚCICIELI
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Janusz Leszek Sokół   

prof. dr hab. inż. Janusz Leszek Sokół, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Zakład Turystyki i Rekreacji, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 664 743 608
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):39–49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była analiza i ocena działalności gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim przeprowadzona pod kątem ich struktury i funkcjonowania na rynku oraz możliwości korzystania z istniejącego w regionie systemu wsparcia doradczo - finansowego. Materiały i metody: Badania miały charakter ankietowy, wykonano je w drugiej połowie 2014 roku na próbie 120 gospodarstw agroturystycznych, stanowiących ponad 13% wszystkich podmiotów znajdujących się w województwie podlaskim. Wyniki: Większość gospodarstw agroturystycznych na obszarze województwa podlaskiego to takie, których powierzchnia nie przekracza 5 hektarów. Nastawione są one na przyjęcie gości indywidualnych oraz rodzin z małymi dziećmi. Przeważająca część właścicieli gospodarstw nie ma odpowiedniego doświadczenia w świadczeniu usług agroturystycznych. Działalność agroturystyczna gospodarstw opiera się głównie na kapitale własnym. Wnioski: Lepsza edukacja i pełniejsze informacje o możliwościach i sposobach zdobywania środków wsparcia finansowego wydają się być kluczem do bardziej dynamicznego i efektywnego rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.
 
REFERENCJE (13)
1.
Czarkowska J. (2016), Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim zarejestrowanych do końca 2015 r., Dane PODR w Szepietowie z dnia 19.12.2016 r.
 
2.
Flanigan S., Blackstock K., Hunter C. (2014), Agritourism from the Perspective of Providers and Visitors: a Typology-based Study. Tourism Management, t. 40, s. 394-405.
 
3.
Jalinik M., Ziółkowski R. (2007), Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania, Białystok.
 
4.
Jęczmyk A. (2015), Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 143-154.
 
5.
Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., Sikorska A. (2006), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich-stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 
6.
Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce (2014) (oprac. pod kier. I. Majewskiej). Nałęczów, www.slowiniec.pl/Kategoryzacja-ver.8.0.pdf, (data dostępu: 29.08.2016).
 
7.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
8.
Sala S. (2015), Wpływ procesów globalizacji na innowacje w agroturystyce, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 34-48.
 
9.
Sikora J. (2016), Edukacja w agroturystyce, W: A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Tom I, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka Wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka, 9-10 czerwca 2016 r., Poznań, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., s. 9-18.
 
10.
Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K. (2010), Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 39-57.
 
11.
Targalski J. (2008), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
12.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
 
13.
Zawadka J. (2015), Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 279-289.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725