ARTYKUŁ ORYGINALNY
FORMY WSPÓŁPRACY ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM A JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-09-2020
 
 
Data akceptacji: 15-09-2020
 
 
Data publikacji: 17-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bolesław Hryniewicki   

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):461-472
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania jest współpraca średniej szkoły zawodowej (technikum) z instytucjami środowiska lokalnego oraz jej wpływ na doskonalenie jakości kształcenia. Praca ma na celu identyfikację głównych rezultatów współpracy szkoły z jej najbliższym otoczeniem. Ważnym elementem analizy jest znalezienie odpowiedzi na kilka problemowych pytań, takich jak: z jakimi instytucjami i organizacjami współpracują szkoły zawodowe?, jakie działania są podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami? oraz jakie korzyści edukacyjne osiągają ze współpracy uczniowie szkół? Materiały i metody: W artykule zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, metodę obserwacji, indukcyjno-dedukcyjną, wywiad oraz przegląd literatury. Przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów i nauczycieli wybranej szkoły średniej dały możliwość pozyskania informacji na temat podejmowanych form współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz jej wpływu na zachodzące w szkole procesy, w szczególności na proces dydaktyczno-wychowawczy. Wyniki: Kadra pedagogiczna szkoły widzi potrzebę aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym, ponieważ podmioty z otoczenia szkoły mogą uzupełnić działalność dydaktyczno-wychowawczą. Dlatego podejmowane są liczne i różnorodne formy współdziałania, które w ocenie uczniów przynoszą liczne korzyści związane z pogłębianiem wiedzy, doskonaleniem umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych. Wnioski: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym prowadzi do poprawy jakości kształcenia, zarówno w obszarze dydaktyki i wychowania, jak również unowocześnienia bazy dydaktycznej oraz promocji szkoły. Wskazane jest świadome kształtowanie współpracy przez kierownictwo szkoły.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: I25
 
REFERENCJE (16)
1.
Ćwiklicki, M. (2015). Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne. Ekonomia Społeczna, 1, 54-65. https://doi.org/10.15678/ES.20....
 
2.
Crosby, P.B. (1979). Quality is Free. The Art of Making Quality Certain. New York: McGraw-Hill.
 
3.
Deming, W.E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge: MIT.
 
4.
Dorczak, R. (2012). Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji: różnorodne perspektywy (311–335). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
5.
Dorczak, R. (2007). Problemy współpracy instytucji realizujących programy profilaktyczne. W: Krzyżak-Szymańska E. (red.), W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży Mysłowice (272-281). Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
6.
Garvin, D.A. (1988). Managing Quality. New York: The Free Press.
 
7.
Gilmore, H.L. (1974). Product Conformance Cost. Quality Progress, 6(7), 16-19.
 
8.
Grabiec, O. (2014). Formy współdziałania organizacji w ujęciu praktycznym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 267-276.
 
9.
Hamrol, A. (2013). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 
10.
Leffl, K.B. (1982). Ambiguous Changes in Product Quality. American Economic Review, 72(5), 956-967.
 
11.
Mizerek, H. (2012). Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc. W: G. Mazurkiewicz (red.) Jakość Edukacji. Różnorodne perspektywy (13-28). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Olejnik, T., Wieczorek, R. (1982). Kontrola i sterowanie jakością. Warszawa-Poznań: PWN.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2019 r. poz. 1575).
 
15.
Tuchman, B.W. (1980). The Decline of Quality. New York Times Magazine, November 2, 38-47.
 
16.
Wlazło, S. (1998). Mierzenie jakości pracy szkoły. Wrocław: MarMar.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top