ARTYKUŁ ORYGINALNY
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH GRUPY PZU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

e-mail: m.adamowicz@pswbp.pl
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):42-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca poświęcona jest problematyce motywacji przedstawionej od strony teoretycznej oraz praktycznej na przykładzie zdominowanej przez organizacje ubezpieczeniowe dużej grupy kapitałowej, jaką jest Grupa PZU. Przedstawiono charakterystykę grupy PZU i jej otoczenia oraz ogólną sytuację gospodarczą Polski. Zaprezentowano dotychczasowy i nowy system motywacyjny oraz dokonano ich oceny. Badania własne przeprowadzone na próbie 87 respondentów przy wykorzystaniu sondażu ankietowego dotyczą zadowolenia z pracy, atmosfery w pracy, warunków finansowych, zaangażowania pracowników w sprawy firmy, własnego rozwoju, cech i kryteriów nowego systemu motywacyjnego oraz innych czynników motywujących do pracy. We wnioskach wskazano kierunki poprawy systemu motywacyjnego w badanej grupie.
 
REFERENCJE (36)
1.
Adair J.(2000), Anatomia biznesu – Motywacja. W jaki sposób wydobywać z innych to co najcenniejsze. Studio Emka, Warszawa;.
 
2.
Allan J. (1998), Motywowanie. Vocatio, Warszawa;.
 
3.
Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków;.
 
4.
Bartkowiak G. (1997), Psychologia zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań;.
 
5.
Bieda J. (2006), Rozwój kariery i sukcesja. [w:] Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice;.
 
6.
Bieniok H. (red.) (2004), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Placet, Warszawa;.
 
7.
Bieniok H. (red.) (2006), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice;.
 
8.
Borkowska S. (2004), Motywacja i motywowanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
9.
Borkowska S. (2004), Motywowanie dziś i jutro: Główne problemy. [w:] Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, IPISS, Warszawa;.
 
10.
Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków;.
 
11.
Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;.
 
12.
Borkowska S. (2006), Wynagradzanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
13.
Fabiańska K., Rokita J. (1996), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa;.
 
14.
Fidecki M. (2006), Motywowanie premią. Reguły i dobór właściwego programu. „Personel i Zarządzanie”, nr 4;.
 
15.
Gruszczyńska-Malec G. (2001), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania. Prace Naukowe AE, Katowice;.
 
16.
Jacukowicz Z. (2004), Kompleksowe zarządzanie pracą. ODDK, Gdańsk;.
 
17.
Juchnowicz M. (red.) (2004), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa;.
 
18.
KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2012, 09-10-2012;.
 
19.
McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi. [tłum:] Olszewska K., Stanulewicz D. Gebethner i S-ka, Warszawa;.
 
20.
Miś A. (2000), Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. IPISS;.
 
21.
Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa;.
 
22.
Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu. WPSB, Kraków;.
 
23.
PZU, Raport roczny 2011, rok 2012;.
 
24.
PZU, Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PZU w 2011 roku, rok 2012;.
 
25.
PZU, WOW Płacimy za wyniki, Materiały wewnętrzne Grupy PZU, rok 2012;.
 
26.
PZU, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PZU SA, stan na dzień 1 stycznia 2011 r.;.
 
27.
Quinn R., Faerman E., Thompson M.R., McGrath M.R. (2007), Profesjonalne zarządzanie. PWE, Warszawa;.
 
28.
Sekuła Z. (1997), Motywacyjne kształtowanie płac. TNOiK, Bydgoszcz;.
 
29.
Sekuła Z. (2003), Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie. Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;.
 
30.
Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków;.
 
31.
Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją. Difin, Warszawa;.
 
32.
Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;.
 
33.
Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Wyd. II, Difin sp. z o.o., Warszawa;.
 
34.
Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy Nauki o Przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa;.
 
35.
Wratny J. (2005), Minimalne wynagrodzenie za pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6;.
 
36.
Zawadzak T. (2002), Kierowanie organizacją – Zarys problematyki. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa;.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top