ARTYKUŁ ORYGINALNY
GMINY POWIATU BIALSKIEGO JAKO PODMIOTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):92-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jakie działania mogą sprzyjać pozyskiwaniu przez gminy środków finansowych, zwłaszcza unijnych, na ile wpływają na to regulacje ustawowe, ile zaś zależy od samych zainteresowanych podmiotów oraz na ile efektywnie jednostki wykorzystują pozyskane fundusze. Celem głównym opracowania jest prezentacja oraz ocena uwarunkowań prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem gminy jako podmiotu w obszarze działań marketingowych. Analizie został poddany dotychczasowy dorobek gmin województwa lubelskiego zlokalizowanych na obszarze powiatu bialskiego w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków finansowych mogących wspierać ich działania marketingowe. W artykule wskazano wykorzystanie środków europejskich obrazując poziom dofinansowania, wartość projektów ogółem i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W rezultacie przeprowadzonej analizy ustalono, że pomimo braku działań z zakresu marketingu terytorialnego w wachlarzu priorytetów RPO WL, gminy realizując innego typu inwestycje w znaczący sposób kreowały swój wizerunek, a więc prowadziły działalność promocyjną.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bielecka D. (Nr 10/2006), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej: bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy. Samorząd Terytorialny, s. 34.
 
2.
Czornik M. (2000), Promocja miasta. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice, s. 59.
 
3.
Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa s. 63.
 
4.
Dolnicki B. red, (2010), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ABC.
 
5.
Filipiak B. (2005), Promocja a rozwój regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, media w kreowaniu wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego Nr 414, Szczecin, s. 715-721.
 
6.
Frankowski Z. (red), (2000), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ciechanów, s. 13-15.
 
7.
Leoński Z. (2008), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wyd. WSB, Poznań, s. 137 i nast.
 
8.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków, s. 18 - 19.
 
9.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
10.
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm).
 
11.
Ustawa z dnia 6 października 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
12.
Wyrok z 4 lutego 1999 r., II SA/Wr 1302/97.
 
13.
Wyrok NSA z 6 XII 2000 r., I SA/Gd 2038/99, OSP, z. 11.
 
16.
http://www.mrr.gov.pl/aktualno... ropejskie_2007_2013/Strony/KRW_dla_RPO_pod zielona_26012011.aspx.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top