ARTYKUŁ ORYGINALNY
INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Zwolińska-Ligaj   

dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska The Department of Economy and Management Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland Phone: +48 83 344 99 05
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(4):88–102
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem opracowania jest charakterystyka dostępności podstawowych elementów infrastruktury ochrony środowiska na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. W analizie uwzględniono dostępność urządzeń infrastruktury wodno-ściekowej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz stan lokalnej gospodarki odpadami. Zagadnienie zaprezentowano w odniesieniu do ogółu obszarów wiejskich regionu w porównaniu do obszarów wiejskich kraju oraz na poziomie 193 gminnych jednostek samorządowych regionu. W przypadku gmin miejsko-wiejskich analizowano wyłącznie obszar wiejski. Zakres czasowy zrealizowanych analiz obejmuje lata 2007-2011. Źródłem danych był Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie oraz baza danych opracowana przez D. Guzal-Dec na potrzeby określenia cenności ekologicznej gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. W odniesieniu do problematyki rozwoju infrastruktury ochrony środowiska wykorzystano także uwagi analityczne dotyczące wybranych zagadnień rozwoju infrastruktury komunalnej w województwie lubelskim zawarte w publikacji Urzędu Statystycznego w Lublinie. W opracowaniu wykorzystano metodę statystyczną. Do oceny dostępności badanych elementów infrastruktury ochrony środowiska na poziomie badanych jednostek regionu lubelskiego wykorzystano metodę waloryzacji względnej, która umożliwiła klasyfikację gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa lubelskiego według wartości wskaźnika infrastruktury ochrony środowiska. Zrealizowane analizy wykazały istnienie dysproporcji w dostępności do badanych urządzeń infrastruktury ochrony środowiska pomiędzy obszarami wiejskimi Polski i województwa lubelskiego, na niekorzyść regionu. Ujawniono także znaczne różnice w dostępności omawianej infrastruktury komunalnej występujące na poziomie powiatów oraz podstawowych jednostek samorządowych.
 
REFERENCJE (7)
1.
Borcz Z. (2000), Infrastruktura terenów wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11.
 
2.
Dobrzański G. (red.) (2010), Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa, s. 36.
 
3.
Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu „Presja- Stan-Reakcja” w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection), T. 15(2013), dostęp: http://ros.edu.pl/text/pp_2013..., s. 2932.
 
4.
Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2007-2011. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2012, s. 15-17, 26-33.
 
5.
Kapusta F. (2012), Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynaro- dowych, Zeszyt 29, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 315-316.
 
6.
Legutko-Kobus P. (2011), Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych, Ekspertyza powstała na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 99.
 
7.
Sochacka-Krysiak H. (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy W: M. Sadowy (red.), Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 87.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725