PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KOORDYNACJA POLITYKI ZWROTNEGO FINANSOWANIA SEKTORA MŚP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM, KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
The University of Bialystok / Uniwersytet w Białymstoku
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dariusz Kowalski   

mgr Dariusz Kowalski, The University of Bialystok, Włocławska St. 10/4, 62-600 Koło, Poland; Phone: 518 93 90 47
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):55–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dokonanie oceny jednego z elementów polityki wsparcia sektora MŚP, jakim jest zarządzanie finansowaniem o charakterze zwrotnym na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Aby osiągnąć założone cele, analiza problemów wskazanych w artykule oparta była na badaniach niereaktywnych. Analiza ta uwzględniała studia aktów normatywnych, danych statystycznych, a także raportów i analiz publikowanych przez instytucje otoczenia biznesu, takie jak Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych czy Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. Analiza przedstawionych problemów pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż należy zweryfikować dotychczasowe praktyki w zakresie zarządzania programami pomocowymi. Wydaje się, że największymi problemami w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013, jest nadmierna liczba dostępnych dla MŚP programów pomocowych oraz zbyt duże rozdrobnienie instytucji o charakterze publicznym dystrybuujących takie wsparcie. Należy podkreślić, że wskazane cechy systemu instytucjonalnego wsparcia zwrotnego MŚP znacznie ograniczają potencjał tych instrumentów.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
2.
Brodowska-Szewczuk J. (2009), Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 83/2009.
 
3.
Exanteassessment of the EU SME Initiative, (2013) Europejski Bank Inwestycyjny, Bruksela.
 
4.
Fundusze UE - biuletyn BGK nr 9, (2014) Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
 
5.
Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MŚP podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka Finansowa, (2009) Ernst & Young Polska, Warszawa.
 
7.
Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014 – 2020, (2013) Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
8.
Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, (2013) Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Taylor Economics sp. z o. o., Warszawa.
 
9.
Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, (2013) Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa.
 
10.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w latach 2011 – 2012, (2013) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
11.
Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2012, (2013) Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 
12.
Skowronek Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa – źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa.
 
13.
Sprawozdanie specjalne nr 2/2012 – Instrumenty finansowe dla MŚP współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (2012) Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 
14.
Sprawozdanie z realizacji narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013, (2013) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
15.
Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2013 roku,(2013) Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
16.
Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725