ARTYKUŁ ORYGINALNY
POLITYKA INWESTYCYJNA WAŻNYM INSTRUMENTEM DETERMINUJĄCYM KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ GMINY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):100-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy problemu rozwoju lokalnego, który odbywa się w warunkach ciągłej rywalizacji pomiędzy jednostkami terytorialnymi. Jednym z instrumentów determinujących rozwój lokalnej przestrzeni są realizowane na jej obszarze inwestycje. Podejmowane przez lokalne władze, jak i prywatne podmioty stanowią o poziomie konkurencyjności danej gminy. Celem artykułu jest ukazanie sposobów dostosowania „gminnej oferty” do oczekiwań konkretnych odbiorców oraz metod komunikacji lokalnych władz z potencjalnymi inwestorami. Jak również stosowane przez nich zachęty w celu zainicjowania nowych przedsięwzięć gospodarczych na terenie gminy.
 
REFERENCJE (38)
1.
Bagdziński S.L. (2004), Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej). Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
2.
Blakely E.J. (1989), Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Sage Publication, London – New Delhi.
 
3.
Brol R. (1998), Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego. W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Nr 785, AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 11-14.
 
4.
Cheshire P.C., Gordon I.R. (red.) (1995), Territorial Competition in an Integrating Europe. Aldershot-Avebury, s. 133.
 
5.
Czempas J. (1999), Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1998, W: H. Henzel (red.), Finanse, ryzyko, ekologia w procesach inwestycyjnych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, s. 47.
 
6.
Czempas J. (2003), Inwestowanie w gminach województwa śląskiego. „Wiadomości Statysty-czne”, nr1, s. 52.
 
7.
Czykiel-Wierzba D. (1998), Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
8.
Duda A. (red.) (2010), Public relations miast i regionów. Wyd. Difin, Warszawa, s. 67.
 
9.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyd. Municipium, Warszawa.
 
10.
Dziemianowicz W. (2000), Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji, „Wspólnota”, nr 46, s. 3031.
 
11.
Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
12.
Filipiak-Dylewska B., zewczuk A. (2000), Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin. W: Konkurencyjność polskiej gospodarki. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej PTE w Szczecinie, Szczecin, s. 28.
 
13.
Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A. (2000), Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
14.
Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000), Konkurencyjność regionów. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(1), s. 7.
 
15.
Gorzym-Wilkowski W.A. (2006), Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
16.
Graczyk M. (2008), Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Zielona Góra.
 
17.
Gruchman B., Zawisny K. (1992), Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej (z doświadczeń zagranicznych). W: Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 205, Poznań, s. 70.
 
18.
Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
19.
Klamut M. (red.) (2000), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie – modele – postęp technologiczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s.32.
 
20.
Kłysik-Uryszek A. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 
21.
Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 
22.
Komorowski J.W. (2000), Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
23.
Kuciński K. (red.) (2009), Por. Geografia ekonomiczna. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, s. 374.
 
24.
Kuhn A. (1995), L'intercommunalité de projet, un instrument privilégie pour le développement local du monde rural. Wyd. Dea Gestion, Paryż.
 
25.
Markowski T. (1995), Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego – aspekty organizacyjne i instytucjonalne. W: L.M. Salamon, R.A. Seidel, P.
 
26.
Bury, T. Markowski (red.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich. Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHEKO, Łódź, s. 246.
 
27.
Markowski T. (1996), Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego. W: J. Szlachta i in. (red.), Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Siftung, Warszawa, s. 99.
 
28.
Nowak M.J., Skotarczak T. (red.) (2010), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, s. 271.
 
29.
Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 
30.
Raport Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2004), nt. Inwestycyjny proces budowlany-bariery inwestycyjne oraz propozycje działań usprawniających. Rada Ministrów, Warszawa.
 
31.
Raport NIK (2007), Informacja o wynikach kontroli kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, s. 16.
 
32.
Secomski K. (1982), Ekonomika regionalna. PWE, Warszawa.
 
33.
Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku (1993), Wyd. ZNICZ, Szczecin. 33. Słownik języka polskiego (1998), Tom 1, Wyd. PWN, Warszawa, s. 756.
 
34.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
35.
Trojanek M. (1994), Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
36.
Zalewski A. (2006), Uwarunkowania skuteczności stymulowania rozwoju lokalnego. „Problemy zarządzania”, Nr 3 (13), s. 23.
 
37.
Zimny A. (2008), Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. PWSZ w Koninie, Konin.
 
38.
Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. SochackaKrysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydanie drugie uzupełnione i zaktualizowane. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 66.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top