PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRACA ZDALNA W POLSCE I JEJ PERSPEKTYWY
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Radziukiewicz   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Data nadesłania: 06-09-2021
Data ostatniej rewizji: 06-10-2021
Data akceptacji: 12-10-2021
Data publikacji online: 31-12-2021
Data publikacji: 31-12-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):409–427
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: P raca z dalna j est z jawiskiem, k tóre u legło g wałtownej i ntensyfikacji wskutek pandemii COVID-19. W artykule przedstawiono skalę pracy zdalnej w Polsce przed wystąpieniem epidemii COVID-19, tj. do roku 2020, jak i bezpośrednio w czasie jej trwania, tj. od 2020 r. do połowy 2021 r. Poruszane w artykule tematy dotyczą: koncepcji pracy zdalnej, poziomu i struktury osób pracujących zdalnie w Polsce oraz zmian ich liczebności na przestrzeni ostatnich lat, na tle świata i krajów Unii Europejskiej, według sektorów własności, w poszczególnych regionach kraju oraz rodzaju działalności społeczno-gospodarczej. Poruszono pozytywne i negatywne konsekwencje pracy zdalnej dla pracowników, pracodawców i ich rodzin. Materiały i metody: Analiza dotycząca rozwoju pracy zdalnej oparta jest na wielu źródłach: danych z Eurostatu, Eurofound, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), danych GUS-u a także badań ankietowych przeprowadzonych przez krajowe i zagraniczne firmy konsultingowe zajmujące się rynkiem pracy. Zastosowanie znajdą: – analiza opisowa, pozwalająca ustalić podstawowe wielkości w zakresie udziału pracujących zdalnie; – analiza dynamiki identyfikująca zmiany w badanym zakresie; – analiza porównawcza oceniająca skalę pracujących zdalnie w kraju w odniesieniu do wartości notowanych w krajach UE. Wyniki: Przed pandemią w 2018 r. w Polsce – w porównaniu do krajów UE – udział pracowników mających możliwość pracy zdalnej był poniżej średniej i wynosił ok. 4,6% (tymczasem w całej UE 5,2% osób w wieku od 15 do 64 lat regularnie pracowało zdalnie z domu). W 2020 r. udział „usually work from home” w naszym kraju podwoił się w porównaniu do danych za 2018 rok i wyniósł 8,9%. Największy udział pracujących zdalnie w ogólnej liczbie pracujących na koniec I kwartału 2021 r. odnotowały sektory usług finansowych i ubezpieczeniowych (36,1%), edukacji (45,9%) oraz technologii IT (66,8%). Sektory te były również liderami w cyfryzacji i automatyzacji przed pandemią. Wnioski: Praca zdalna jest elastyczną formą zatrudnienia, która w ostatnim czasie z powodu epidemii koronawirusa rozwija się w Polsce i na świecie na masową skalę i w niespotykanym dotychczas tempie. Ta forma pracy wykorzystująca najnowocześniejsze technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ITC) zmieniła pracę i miejsca pracy. Otwiera ona nowe podziały na rynku pracy, ponieważ lepiej wykształceni i zamieszkujący obszary miejskie są lepiej przygotowani do pracy poza siedzibą pracodawcy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (15)
1.
Beryl ter Haar (2021). Badanie aspektów pracy zdalnej w dobie pandemii COVID-19 i w perspektywie przyszłości. Raport Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych, Warszawa.
 
2.
Cetnarowicz, M. (2020). Rola i znaczenie pracy zdalnej dla gospodarki, firm oraz pracowników. W: Praca zdalna 2.0. Rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana?, Księga rekomendacji oraz ekspertyzy, Pracodawcy RP, Warszawa. https://pracodawcyrp.pl (data dostępu: 10.05.2021).
 
3.
Defining and measuring remote work, telework, work at home and home-based work. (czerwiec 2020). ILO.
 
4.
Digital agenda data. Eurostat (2020). https://digital-agenda-data.eu... (data dostępu: 14.05.2021).
 
5.
I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?. Shaping Europe’s digital future Eurostat (2020). https://digital-strategy.ec.eu... economies (data dostępu: 16.05.2021).
 
6.
Migas, B. (2020). Narodziny klasy domowej. Krytyka polityczna.
 
7.
„Monitoring Rynku Pracy – Kwartalne informacje o rynku pracy w I, II, III i IV kwartałach 2020 r., GUS; https://stat.gov.pl/obszary-te... (data dostępu: 21.04.2021).
 
8.
Praca zdalna – rewolucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany. Raport Future Business Institute (2020). Warszawa.
 
9.
Raport Decoding Global Ways of Working. Boston Consulting Group and The Network. (March 2021). https://www.the-network.com/wp... (data dostępu: 10.06.2021).
 
10.
Krysiński, D. (red.) (2020). Raport z badania. Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. / Openfield sp. z o.o. / EDBAD. http://docplayer.pl (data dostępu: 12.03.2021).
 
11.
Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy (2021). Raport Pracuj.pl.
 
12.
Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. CBOS (2020). Komunikat z badań Nr 56/2020.
 
13.
What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries. McKinsey (2020). https://www.mckinsey.com/featu... (data dostępu: 23.03.2021).
 
14.
Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I, II, III i IV kwartale 2020 r. GUS (2020). Warszawa.
 
15.
Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I kwartale 2021 r. GUS. (2021). Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725