ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROMOCJA ZDROWIA W ASPEKCIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZKICH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Medical University of Silesia in Katowice
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):74-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Samorządy terytorialne odgrywają coraz większą rolę w realizowaniu zadań publicznych. Jest to rezultat konsekwentnej polityki państwa, która prowadzi do stopniowego przejmowania przez jednostki niższego szczebla zobowiązań uprzednio spoczywających na barkach państwa. Wyrazem tej tendencji może być m.in. stale malejące zaangażowanie państwa w finansowanie zadań publicznych, takich jak, pomoc społeczna czy ochrona zdrowia. Od początku lat 90-tych obserwujemy gwałtowny przyrost liczby organizacji pozarządowych, również tych które ogniskują swoje zadania na poprawie stanu zdrowia lokalnych społeczności. Celem opracowania jest prezentacja materiału badawczego, związanego z praktyką działań samorządów wojewódzkich, w kontekście inicjatyw promujących zdrowie. Analiza objęła wszystkie województwa w kraju w ciągu następujących po sobie 5 lat, okresu 2005-2010. Projekt badawczy zakładał sprawdzenie zróżnicowania terytorialnego w kontekście odpowiedzialności za realizowaną politykę zdrowotną pomiędzy poszczególnymi województwami w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem udziału organizacji non-profit w realizowanej promocji zdrowia na bazie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Materiał badawczy został poddany analizie kontekstowej, poprzedzonej wnikliwym przestudiowaniem literatury, zarówno krajowej, jak i zagranicznej z dziedziny promocji zdrowia, odnośnych wskaźników zdrowotnych, nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień samorządu terytorialnego i jego odpowiedzialności za sektor ochrony zdrowia oraz zagadnień zdrowia publicznego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety skierowany do wszystkich jednostek wojewódzkiego samorządu terytorialnego w Polsce. Badanie dotyczyło związków jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit w zakresie współpracy w obszarze promocji zdrowia, koncentrującej się na partycypowaniu w aktualnie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego programach zdrowotnych, wsparciu organizacyjnemu, kadrowemu, merytorycznemu i finansowemu tych przedsięwzięć.
 
REFERENCJE (35)
1.
Arnold J. (1998), The community as client. [in:] Klainberg M, Holzemer S, Leonard M, Arnold J, ed. Community health nursing: An alliance for health. New York: McGraw-Hill.
 
2.
Boni M. (1999), Rola i szanse organizacji pozarządowych, w: Golinowska S., Głogosz D. (red.) Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa.
 
3.
Bunton R, Macdonald G, (2002), Health Promotion: Disciplines, diversity and developments. Second edition.; Routledge.
 
4.
Dercz M. (2005), Samorządowy model systemu ochrony zdrowia. Analizy i Opinie.
 
5.
Frączkiewicz-Wronka A. (2002), Samorządowa polityka ochrony zdrowia. [w:] Frączkiewicz-Wronka A, red. Samorządowa polityka społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
6.
Griffiths H. (1999), Health promotion: when the client is the community. Nurs BC, 31(1).
 
7.
Karski J. B. (2007), Postępy promocji zdrowia. „Przegląd międzynarodowy”. Warszawa: CeDe-Wu.pl.
 
8.
Kickbusch I. (1997), Think Health: What makes the difference. In Health Promotion International, Vol. 12, No.4.
 
9.
Laverack G. (2006), Improving health outcomes through community empowerment: a review of the literature. J Health Popul Nutr, 24(1).
 
10.
Ministerstwo Polityki Społecznej, Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007 - 2013.
 
11.
Naccarella L. (1998), Community Based Health promotion Community health promotion. A guide for divisions of general practice, Public Health And Health Promotion SERU. URL.
 
12.
Nine Steps to a Health Promoting Integrated Health System. (1999), Toronto: University of Toronto Centre for Health Promotion.
 
13.
Ottawa Charter for Health Promotion First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21 November 1986.
 
14.
Raeburn J. (2007), Ottawa Charter: reflections from down under. Promot Educ., Suppl 2.
 
15.
Ridde V, Guichard A, Houéto D. (2007), Social inequalities in health from Ottawa to Vancouver: action for fair equality of opportunity. Promot Educ., Suppl 2.
 
16.
Rifkin S, Muller F, Bichman W. (1988), Primary health care on measuring participation. Social Science and Medicine, 1(26).
 
17.
Simpson R, Issaak S. (1982), On Selecting a Definition of Health Promotion: A Guide for Local Planning Bodies. Toronto: Addiction Research Foundation.
 
18.
Tones K, Green J. (2004), Health Promotion. Planning and strategies., London: SAGE Publications.
 
19.
Tones K, Tilford S, Thornes N. (2001), Health Promotion: Effectiveness, Efficiency and Equity, 3rd edn. Cheltenham: Nelson Thorns Ltd.
 
20.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998, nr 133, poz. 872).
 
21.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zmianami).
 
22.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603, nr 104, poz. 656).
 
24.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późn. zm.).
 
25.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U. nr 179 poz. 1485).
 
26.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 577).
 
27.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 
28.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, (Dz. U. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.).
 
30.
WHO Tobacco or Health (1997), A Global Status Report.
 
31.
Włodarczyk C, Sitko S. (1999) Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 
32.
www.gp.unimelb.edu.au.
 
33.
www.mpips.gov.pl.
 
34.
www.pozytek.gov.pl.
 
35.
www.who.int.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top