ARTYKUŁ ORYGINALNY
STOSUNEK STUDENTÓW POŁUDNIOWEGO PODLASIA DO REGIONU W PERSPEKTYWIE AUTOIDENTYFIKACJI CYWILIZACYJNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
zakład socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data publikacji: 28-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Romanowicz   

zakład socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-509, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):173-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Praca porusza stosunek studentów południowego Podlasia do swojego regionu. Jej celem jest przedstawienie odniesień młodzieży do regionu stale mieszkającej na wschodnim pograniczu w kontekście identyfikacji cywilizacyjnej. Materiały i metody: Przedstawione w niniejszym artykule wyniki są efektem badań przeprowadzonych wśród studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 42 pytania zamknięte, półotwarte i otwarte. Badanie przeprowadzono w maju 2017 roku w formule audytoryjnej wśród 214 studentów trzecich roczników z następujących kierunków: pielęgniarstwo – 48, socjologia – 29, pedagogika – 41, bezpieczeństwo narodowe – 63, turystyka i rekreacja – 33. Wyniki: W wyniku badań wykazano, że całkowity związek z regionem deklaruje 83,3% studentów identyfikujących się z cywilizacją zachodnią oraz 72,0% respondentów utożsamiających się z cywilizacją wschodnią i zachodnią. Nieco więcej niż połowa respondentów (51,4%) jest przekonana, że mieszka w regionie charakteryzującym się różnorodnością kulturową. Co może sugerować, że region południowego Podlasia odznacza się obecnością elementów definiujących zachodnią i wschodnią cywilizację. Wnioski: Podsumowując stosunek studentów do regionu, należy stwierdzić, iż ponad 70% w pełni się z nim identyfikuje. Największy wpływ na świadomość regionalną badanych ma religia. Ten element należy uznać za podstawowy czynnik charakteryzujący studentów, co świadczy, iż podstawową cechą identyfikującą południowe Podlasie jest zróżnicowanie wyznaniowe.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bańko, M. (red.). (2000). Inny Słownik Języka Polskiego. T. 1-2. Warszawa: PWN.
 
2.
Bieniada, R. (2013). Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne. Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, 6, 281-299.
 
3.
Błaszczak, D., Romanowicz, W. (2018). Wybrane problemy wschodniego pogranicza Polski wobec wyzwań współczesności. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
4.
Chudziński, E. (2013). Regionalizm, idea – ludzie – instytucje. Warszawa: Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza.
 
5.
Davies, N. (1996). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Znak.
 
6.
Davies, N. (2007). Europa. Między Wschodem a Zachodem. Kraków: Znak.
 
7.
Flis, A. (2012). Cechy konstytutywne kultury europejskiej. The Polish Journal of the Arts and Culture, 3(3), 77-99.
 
8.
Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i problemy globalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 
9.
Halecki, O. (2002). Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 
10.
Jabłoński, M., Obirek, S. (2004). Cywilizacja. W: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny (s. 101-108). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
11.
Kieniewicz, J. (2014). Pogranicza i peryferie: O granicach cywilizacji europejskiej. W: M. Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska - różnorodność i podziały. T. III. Kraków: Universitas.
 
12.
Kieniewicz, J. (2013). Eurosarmacja: o Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej. Kwartalnik Historyczny, 120 (4), 817-823. https://doi.org/10.12775/kh.20....
 
13.
Kirijenko, W. (2004). Polska i Białoruś na kulturowo-cywilizacyjnej osi „Wschód-Zachód” (na podstawie wyników badań socjologicznych). W: A. Bobryk (red.), Blisko a tak daleko: Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi. Warszawa: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział.
 
14.
Kłoczowski, J. (1997). Cywilizacja bizantyjsko-słowiańska. W: J. Kłoczowski (red.), Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji X-XVII wiek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 
15.
Kłoczowski, J. (2007). Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Warszawa: Świat Książki.
 
16.
Koneczny, F. (1996). O wielości cywilizacji. Capital: Komorów.
 
17.
Krzysztofek, K. (1991). Cywilizacja: dwie optyki. Warszawa: Instytut Kultury.
 
18.
Ossowski, S. (1967). Dzieła. Z zagadnień psychologii społecznej. T. 3, Warszawa: PWN.
 
19.
Kurcz, Z. (2002). Pogranicza: Modelowe euroregiony i tereny tradycyjnej rywalizacji. W: Z. Kurcz (red.), Wybrane problemy życia społecznego na pograniczach (s. 11-25). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
20.
Mironowicz, A. (2000). Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej. W: P. Chomik (red.), Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. Białystok: Zakład Historii Kultur Pogranicza UwB i Bractwo Prawosławne w Białymstoku.
 
21.
Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
22.
Pawluczuk, W. (1999). Pogranicze narodowe czy pogranicze cywilizacyjne? Pogranicze. Studia społeczne, 8, 23-32. https://doi.org/10.15290/pss.2....
 
23.
Raźny, A. (2009). Dialog cywilizacyjny polsko-rosyjski. Perspektywa przeszłości i przyszłości. W: T. Paleczny, M. Banaś (red.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji (119-142). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
Romanowicz, W. (2017). Stosunek maturzystów Południowego Podlasia do religii, moralności i ekumenizmu. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
25.
Sakson, A. (1996). Socjologiczne problemy tożsamości regionalnej współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich: próba porównania. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2, 233-246.
 
26.
Schramm, T. (2013). Granice i podziały Europy. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 26(3), 81-115. http://dx.doi.org/10.12775/KLI....
 
27.
Siewierski, J. (2009). Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
28.
Skoczyński, J. (1998). Cywilizacja. W: W. Kwaśniewicz i inni (red.), Encyklopedia Socjologii T. 1. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
29.
Szacki, J. (2003). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 
30.
Szczepański, M.S. (1999). Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria. W: L. Gołdyka (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje. Zielona Góra: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 
31.
Toynbee, A. J. (2000). Studium historii. Warszawa: PIW.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top