ARTYKUŁ ORYGINALNY
TURYSTYKA UZDROWISKOWA A POZAPRODUKCYJNA FUNKCJA LASÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
2
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):96-105
 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/02138.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Problemem badawczym jest turystyka uzdrowiskowa i jej związki z gospodarką leśną. Postawionym celem jest próba określenia wzajemnych powiązań występujących między turystyką uzdrowiskową a gospodarką leśną. Materiały i metody: Badania prowadzono w trzech etapach z wykorzystaniem różnych metod: analiza porównawcza 39 uzdrowisk, wywiady standaryzowane obiektów świadczących usługi turystyki zdrowotnej i wyłonienie obiektu stanowiącego wzór dobrych praktyk (studium przypadku). Wyniki: Najważniejsze formy małej infrastruktury turystycznej oferowane kuracjuszom w lasach, to szlaki piesze i ścieżki rowerowe (92%), ponadto szlaki konne i punkty widokowych (około 50%). Istotne są inicjatywy klastrowe i współpraca z samorządami oraz nadleśnictwami polegająca na wspólnej promocji. Opracowano schemat pokazujący interakcje gospodarki leśnej i turystyki uzdrowiskowej. Wnioski: Świadczeniodawcy usług uzdrowiskowych i Lasy Państwowe są naturalnymi partnerami jednak poziom współpracy jest niski i dotyczy głównie działań promocyjnych. Sugeruje się utworzenie ogólnokrajowej organizacji leśno-sanatoryjnej, koordynującej działania w sferze gospodarki leśnej odnoszącej się do wykorzystania turystycznych i zdrowotnych właściwości lasów.
 
REFERENCJE (28)
1.
Bank Danych Lokalnych (2016), dostępny na stronie: https://bdl.stat.gov.pl/BDL (data dostępu: 15.10.2017 r.).
 
2.
Borkowska-Niszczota M., Dobrzański G., Kityluk H., Szymańska E. (2014), Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 
3.
Boruszczak M. (2011), Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa. WSTiH, Gdańsk.
 
4.
Dudek T. (2013), Ocena potencjału rekreacyjnego lasów w terenie o zróżnicowanej orografii na przykładzie Czarnorzecko−Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Sylwan, 157 (10), s. 775-779.
 
5.
Ferson D., Ponikowska I. (2009), Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Medi Press, Warszawa.
 
6.
Gaworecki W. (red.), (1997), Turystyka. PWE, Warszawa 1997.
 
7.
Gołembski G. (red.), (2002), Kompedium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 
8.
Gołojuch P. Beker C. (2015), Urządzanie i monitoring lasu a ustalanie stref uszkodzenia lasu i stopni uszkodzenia drzewostanów. Sylwan, 159 (1), s. 13-21.
 
9.
Górna M. Szoszkiewicz K. Zydroń A. (2015), Znaczenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Sylwan, 159 (3), s. 179-187.
 
10.
Izba Gospodarcza Uzdrowisk Polskich, (2016), http://www.igup.pl/ (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
11.
Unia Uzdrowisk Polskich, (2016), http://suup.pl/ (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
12.
Janeczko E. (2011), Preferencje społeczne w zakresie kształtowania krajobrazu leśnego w sąsiedztwie dróg. Sylwan, 156 (1), s. 12- 18.
 
13.
Jaszczyk R. Miotke M. (2011), Zagrożenia polskich lasów i sposoby im przeciwdziałania w XIX wieku. Sylwan, 155 (5), s. 340-349.
 
14.
Kikulski J. (2009), Model rekreacyjnego zagospodarowania lasów na terenach pojezierzy, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 4 (23), s. 60-71.
 
15.
Karaś J. (2010), Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. file:///C:/Users/El%C5%BCbieta/Downloads/tom29-11kras.pdf (data dostępu: 29.10.2014 r.).
 
16.
Kucharczyk H. Kucharczyk M. Polak M. Wiącek J. (2014), Wpływ hałasu drogowego na ptaki leśne — eksperyment z wykorzystaniem budek lęgowych. Sylwan, 158 (8), s. 630-640.
 
17.
Lasy Państwowe, (2016), http://www.lasy.gov.pl/turysty... (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
18.
Program ochrony środowiska dla gminy krynica-zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. (2012), Krynica-Zdrój, http://www.krynica-zdroj.pl/fi..., (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
19.
Skłodowski J.W. (2011), Zagrożenie mezofauny powodowane turystycznym zaśmiecaniem lasów. Sylwan, 155 (4), s. 261-268.
 
20.
Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030. (2013), Dokument elektroniczny, Warszawa: http://zlpwrp.pl/wp-content/up... (data dostępu: 8.05.2016 r.).
 
21.
Szromek A.R. (red.) (2012), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Proksenia, Kraków.
 
22.
Turystyka w 2011, (2012) GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (data dostępu: 25.09.2015 r.).
 
23.
Turystyka w Lasach Państwowych, (2014), http://www.lasy.gov.pl/turysty... (data dostępu: 25.09.2015 r.).
 
24.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2012 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. z 2012 roku, poz. 651.
 
25.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444.
 
26.
Wietitniew A. (2001), Markieting sanatorno-kurortnych usług. Medicina, Moskwa.
 
27.
Zaręba D. (2000), Ekoturystyka wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa.
 
28.
Witryny internetowe 46 uzdrowisk w Polsce.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top