ARTYKUŁ ORYGINALNY
UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z MEDIÓW WYZWANIEM I POTRZEBĄ XXI WIEKU
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej The John Paul Catholic University of Lublin Pope John Paul II University in Biała Podlaska
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):11–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest dokonanie analizy założeń i tendencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, zaproponowanych przez Komisję Europejską. Po wstępnych rozważaniach terminologicznych, umiejętność tę zdefiniowano jako kompetencję medialną – krytyczną i wyrobioną postawę wobec mediów. Przytoczono podstawy prawne zalecające umiejętność korzystania z mass mediów (m.in. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych – 11.12.2007 roku oraz Zalecenia Komisji z 2007 oraz 2009 roku: Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym). Przedstawiono „dobre praktyki”. Skupiono się głównie na trzech dziedzinach. Umiejętności korzystania z mediów w zakresie: informacji handlowych, dzieł audiowizualnych oraz treści online. Porównano wdrażanie powyższych zaleceń w Państwach Członkowskich. Artykuł kończą podsumowujące wnioski.
 
REFERENCJE (52)
1.
Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych, Dz.U. L 33 z 06.02.1999.
 
2.
Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007), Dz.U. L 327 z 24.11.2006.
 
3.
Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 g rudnia 2007 roku o audiowizualnych usługach medialnych, zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dz.U. L 332 z 18.12.2007.
 
4.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, Warszawa 2005, http://www.krrit.gov.pl/dokume... rategia_050505.pdf, (25 sierpnia 2007).
 
5.
Rekomendacja Rady nr 98/560 z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych przez promowanie rozwiązań krajowych zmierzających do osiągnięcia porównywalnego i efektywnego poziomu ochrony małoletnich i godności ludzkiej, Dz.U. L 270 z 07.10.1998.
 
6.
Report on the results of the public consultation on media literacy-2007, http://www.ec.europa.eu/avpoli... y/docs/report_on_ml_2007.pdf, (10 stycznia 2009).
 
7.
Rezolucja Parlament Europejski 2005/2212(INI) z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przejścia z nadawania analogowego do cyfrowego.
 
8.
Zalecenie Komisji COM(2009)6464 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy, Dz.U. L 227 z 29.8.2009.
 
9.
Zalecenie Komisji COM(2007)0409 do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wzmacnianie rynku wewnętrznego na rzecz telewizji komórkowej.
 
10.
Zalecenie Komisji COM(2007)1970 z dnia 20 grudnia 2007 roku: Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym.
 
11.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/952/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych, Dz.L 378 z 27.12.2006.
 
12.
Agebäck A. K. (2007), Programy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w internecie – podejście szwedzkie. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 16-17.10.2007r., http://www.saferinternet.pl/im... strakty_2007.pdf, (5 września 2008).
 
13.
Bezpieczny internet dla dzieci i młodzieży, www.sieciaki.pl, (30 września 2009).
 
14.
Braun-Gałkowska M. (2000), Pedagogika mediów potrzebą szkoły XXI wieku. J. Detka (red.), Pedagogika mediów. KRRT, Kielce, s. 21-24.
 
15.
Broszury o metodach bezpiecznego korzystania z internetu rozdawane przy zakupie nowego komputera, http://www.saferinternet.pl/bi..., (9 stycznia 2009).
 
16.
Busch M., Program Komisji Europejskiej Safer Internet. Wykład wygłoszony w dniu 29.09.2009 ro-ku podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; Warszawa 29-30.09.2009 r., http://konferencja.saferintern... ideo2009.php, (5 listopada 2009).
 
17.
Community Media Network, http://www.cmn.ie, (11 maja 2009).
 
18.
Danish Film Institute, http://www.dfi.dk/filmx, (11 maja 2009).
 
19.
eContentplus Programme (2005 – 2008), http://www.econtentplus.net/da... 3/olson_20060210.pdf, (20 maja 2009).
 
20.
Fileccia M., Rola nauczycieli w edukacji dzieci na rzecz bezpieczeństwa on-line. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (1 marca 2008).
 
21.
Godzic W., Drzał-Sierocka A. (2009), Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989 – 2008. Raport,.
 
22.
Gos L., Bezpieczeństwo w sieci – elementarz dla całej rodziny. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r.,.
 
23.
Gruchoła M. (2003), Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej, Wyd. KUL, Lublin.
 
24.
Grygoriva M. (2008), Doświadczenie międzynarodowej Szkoły Równych Szans w pracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie na Ukrainie. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r.,.
 
25.
 
26.
 
27.
http://www.netsmartz.org, (2 listopada 2009).
 
28.
Isohookana-Asunmaa T., Raport Komitetu Kultury i Edukacji Rady Europy: Edukacja Medialna, http://www.stars.coe.fr, (11 czerwca 2000).
 
29.
Kodeksy dobrej praktyki, http://www.inhope.org/doc/inho..., (6 lutego 2009).
 
30.
Komisja Europejska: trzeba poprawić umiejętności korzystania z mediów, http://wirtualnemedia.pl/docum... E_trzeba_poprawic_umiejetnosci_korzystania_z_ mediow.html, (8 marca 2006).
 
31.
Komisja przygotowuje się na nowe wyzwanie dla społeczeństwa informacyjnego: umiejętność korzy-stania z mediów w środowisku cyfrowym, http://europa.eu/rapid/pressRe...? referen-ce=IP/09/1244&format=HTML&aged=0&langua ge=PL&guiLanguage=en, [20.08.2009].
 
32.
Woźniak A. (2008), Komunikat Komisji w sprawie udostępniania cyfrowych wersji dzieł europejskich, „Przegląd Międzynarodowy KRRT”, nr 8, s. 1, http://www.krrit.gov.pl/bip/Po... e/pm2008/pm2008_08.pdf, (8 sierpnia 2009).
 
33.
Laouris Y. (2008), Oferta edukacyjna projektu CyberEthics. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (1 marca 2009).
 
34.
Media Literacy, http://www.ec.europa.eu/avpoli..., (9 stycznia 2009).
 
35.
National Grid for Learning, http://www.ngfl.gov.uk, (9 listopada 2009).
 
36.
Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier-PEGI, www.pegi.info, (4 września 2009).
 
37.
Ostatni konkurs programu eContentplu, http://www.publicstandard.pl/n..., (20 lipca 2009).
 
38.
Richardson J. (2009), Czym są kompetencje medialne? Referat wygłoszony 30.09.2009 r., podczas.
 
39.
III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; Warszawa.
 
40.
-30.09.2009 r., http://konferencja.saferintern..., (5 listopada 2009).
 
41.
Richardson J., INSAFE – międzysektorowe podejście do bezpieczeństwa w internecie. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; Warszawa 18-19.09.2008 r.,http://www.saferinternet.pl/im..., (3 października 2009).
 
42.
Safety Education Program, www.isafe.org, (2 listopada 2009).
 
43.
Sprawozdanie z wyników konsultacji publicznej w zakresie umiejętności korzystania z mediów,.
 
44.
 
45.
Waglowski P., Edukacja medialna w Europie, http://prawo.vagla.pl/node/861..., (21 sierpnia 2009).
 
46.
Wojtasik Ł., Pedofilia i pornografia dziecięca w internecie, http://www.fdn.pl, (11 stycznia 2009).
 
47.
Wrzesień A. (2005), Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie. „Dziecko Krzywdzone”, t. 13, s. 78-85.
 
48.
www.FragFinn.de, (2 listopada 2009).
 
49.
www.pbskids.org, (2 listopada 2009).
 
50.
www.saftonline.no, (2 listopada 2009).
 
51.
www.TeachToday.eu, (2 listopada 2009).
 
52.
Wyszukiwarka przyjazna dzieciom, http://www.wirtualnemedia.pl/a..., (3 grudnia 2007).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725