ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W FAZACH CYKLU ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Żurakowska-Sawa   

Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Data publikacji: 30-09-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):287–301
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest określenie zmiennych determinujących poziom syntetycznej miary efektywności ekonomicznej w spółkach giełdowych sektora przemysłu w ramach cyklu ich życia. Materiały i metody: W artykule wykorzystano dane z jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dane opisujące sytuację makroekonomiczną gospodarki państwa. Okres badawczy obejmował lata 1999-2012. W celu zbadania, jakie czynniki determinują poziom efektywności ekonomicznej w każdej fazie cyklu życia przedsiębiorstw przeprowadzono estymację modeli ekonometrycznych. Wyniki: W modelach uzyskanych dla spółek znajdujących się w fazie wzrostu oraz dojrzałości uzyskano statystycznie istotne determinanty wyłącznie z zakresu czynników wewnętrznych. W modelach wyestymowanych dla spółek będących w fazach wprowadzenia, wstrząsu oraz upadku zidentyfikowano istotnie statystyczne uwarunkowania, zarówno z zakresu czynników zewnętrznych, jak i w obszarze czynników wewnętrznych. Wnioski: W kompleksowej ocenie uwarunkowań poziomu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw należy uwzględnić zarówno czynniki zależne od przedsiębiorstwa (mikroekonomiczne), jak też znajdujące się w otoczeniu (makroekonomiczne) i pozostające poza jego kontrolą. Konieczne jest zatem posiadanie przez zarządzających przedsiębiorstwami rozległej i aktualnej wiedzy o czynnikach i uwarunkowaniach mających istotne znaczenie w kształtowaniu poziomu efektywności ekonomicznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Barbachowska, B. (2014). Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(304), 48.
 
2.
Bień, W. (1992). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 
3.
Borkowski, D., Dudek, H., Szczęsny, W. (2003). Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bulan, L., Subramanian, N., Tanlu, L. (2007). On the Timing of Dividend Initiations. Financial Management, 36(4), 31-65.
 
5.
Czechowski, L. (1997). Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
6.
De Angelo, H., De Angelo, L., Stulz, R. (2006). Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mich: A Test of the Life cycle Theory. Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254. https://doi.org/10.1016/j.jfin....
 
7.
Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969-1994. https://doi.org/10.2308/accr-1....
 
8.
Grzesiak, S. (1997). Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
9.
Jerzemowska, M. (red.) (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 
10.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Kulawik, J. (red.) (2008). Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. Warszawa: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.
 
12.
Kuś, A., Żurakowska-Sawa, J. (2017). Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10(4), 62-75. https://doi.org/10.29316/ers-s....
 
13.
Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.) (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.
 
14.
Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, 55-56.
 
15.
Platonoff, A.L., Sysko-Romańczuk, S. (2009). Dynamiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zespół Badawczy „Integracja”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 4 (artykuł dostępny pod adresem: http://www.integracja.szczecin...).
 
16.
Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 
17.
Siemińska, E. (2003). Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny. Warszawa: Poltext.
 
18.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 
19.
Sobczyk, M. (2000). Statystyka. Warszawa: PWN.
 
20.
Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T.2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
 
21.
Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: CH Beck.
 
22.
Szczepankowski, P. (2013). Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Warszawa: Vizja Press & IT.
 
23.
Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97(2), 156.
 
24.
Warusawitharana, M. (2012). Profitability and the Lifeycle of Firms. Finance and Economics Discussion Series from Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.) 2012-63, 1-47. https://doi.org/10.17016/FEDS.....
 
25.
Wasilewski, M., Żurakowska-Sawa, J. (2017). Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 5(3), 101-106. https://doi.org/10.22630/ZFIR.....
 
26.
Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
27.
Zeliaś, A. (2002). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
 
28.
Zieliński, M. (2014). CSR a efektywność przedsiębiorstwa, W: Samborski A. (red.), Problemy zarządzania. Konteksty – innowacje – praktyka (s.17). Poznań-Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725