ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO*
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-09-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-10-2020
 
 
Data akceptacji: 15-10-2020
 
 
Data publikacji: 17-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Juszczyk   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):407-428
 
*Opublikowane wyniki są częścią szerszych badań dotyczących uwarunkowań efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i jego wybranych branż.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań była efektywność finansowa dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, celem zaś było ustalenie siły i kierunku oddziaływania kluczowych czynników makroekonomicznych na poziom efektywności finansowej tych przedsiębiorstw. Materiały i metody: Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego i wyniki badań własnych oraz literaturę problemu. Okres badawczy dotyczył lat 2005-2018. W badaniach wykorzystano dynamiczne modele panelowe. Wyniki: Wyniki analizy statystycznej wykazały między innymi, że zmienną objaśniającą odpowiedzialną za wzrost efektywności finansowej w przemyśle spożywczym była przede wszystkim dynamika spożycia w roku poprzedzającym, której wzrost o 1 p.p. wiązał się ceteris paribus ze wzrostem marży EBITDA przedsiębiorstw przemysłu spożywczego średnio o ponad 0,23 p.p. Wnioski: Główny wniosek dotyczył stwierdzenia, że negatywnie na efektywność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oddziaływał wzrost stopy inflacji, pozytywnie zaś wzrost dynamiki PKB, spożycia i akumulacji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: E66, G30, G38
 
REFERENCJE (49)
1.
Barburski, J. (2017). Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 5(89), 11-30. https://doi.org/10.18276/frfu.....
 
2.
Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 
3.
Bombińska, E. (2001). Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym. Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 556, 55-65.
 
4.
Dańska-Borsiak, B. (2009). Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Przegląd Statystyczny, 56(2), 25-41.
 
5.
Dresler, Z. (2014). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 
6.
Garbiec, R. (2013). Efektywność finansowa publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po reformie w 1999 roku. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 
7.
Gikas, G, Hyż, A. (1993). Stopa procentowa a podaż kredytów i deficyt sektora publicznego. Bank i Kredyt, 2, 18-22.
 
8.
Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(7), 73-87.
 
9.
Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2017). Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
10.
Ignatowski, M. (2015). Fundamentalne determinanty kursu dolara amerykańskiego (USD) wyrażonego w PLN, GBP, CHF i JPY. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym – rynek po kryzysie (s. 101-122). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
11.
Iwaszczuk, N., Szydło, S. (2016). Ewolucja stóp procentowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 154-165.
 
12.
Jędruchniewicz, A. (2014). Stabilność cen – właściwy cel polityki monetarnej. Studia Ekonomiczne, 1(80), 108-125.
 
13.
Juszczyk, S., Bąk, M. (2017). Makroekonomiczne uwarunkowania działalności eksportowej w Polsce w latach 2005-2016. Gospodarka Współczesna: Roczniki Naukowe UJK, 4, 69-78.
 
14.
Juszczyk, S., Gołasa, P., Wysokiński, M. (2011). Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty. Ekonomista, 5, 704-726.
 
15.
Juszczyk, S., Jesionek, M. (2011). Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 219-228.
 
16.
Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”.
 
17.
Kochaniak, K. (2010). Efektywność finansowa banków giełdowych. Warszawa: PWN.
 
18.
Kołodko, G.W. (1993). Kwadratura pięciokąta – od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa: Poltext.
 
19.
Kowalski, Z. (1992). Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1-3, 22-35.
 
20.
Krugman, P., Obstfeld, M. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Warszawa: PWN.
 
21.
Kruk, S. (2017). Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, W: W. Gos (red.), Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia (s. 217-225). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
22.
Kulawik, J. (red.) (2010). Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
23.
Kusz, D., Misiak, T. (2017). Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 145-150.
 
24.
Liberda, B., Tokarski, T., Kaczorowski, P. (2002). Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje. Warszawa: Gospodarka Narodowa.
 
25.
Lutkowski, K. (1995). Stabilizacja gospodarcza. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu (s. 942-950). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
26.
Maćkowiak, E. (2009). Ekonomiczna wartość dodana. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
27.
Matkowski, Z., Rapacki, R. (2005). The Economic Situation and the Progress of Market Reforms. W: D. Rosati (red.), New Europe. Report on Transformation (s. 75-148). Warszawa–Krynica: Instytut Wschodni.
 
28.
Misala, J., Bukowski, S. (2002). Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji. Ekonomista, 5, 573-591.
 
29.
Misala, J., Siek, E. (2007). Entwicklung des makroökonomischen Stabilizierungsprozess in Polen im Zeitraum 1995-2005 und dessen Hauptdeterminanten [Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1995-2005 i jego główne uwarunkowania]. Osteuropa Wirtschaft 1, Berliner Wissenschafts-Verlag.
 
30.
Misala, J. (2007). Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych. Radom: Politechnika Radomska.
 
31.
Mroczek, K., Tokarski, T. (2014). Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIII (93), 245-25.
 
32.
Nowak, A. (2011). Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), 130-139.
 
33.
Olzacka, B., Pałczyńska-Gościniak, R. (1997). Analiza finansowa, przegląd piśmiennictwa. Rachunkowość, 3, 166-168.
 
34.
Pietrzak, M. (2006). Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny. Warszawa: SGGW.
 
35.
Rapacki, R. (2007). Structural reforms, New Europe. Report on Transformation, XVII Economic Forum, Krynica-Zdrój.
 
36.
Siek, E. (2006). Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej (Pentagon for macroeconomic stabilisation). Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu.
 
37.
Sławiński, A. (red.) (2011). Polityka pieniężna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
38.
Stępień, K. (2004). Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 
39.
Szałucki, K. (red.) (2017). Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
40.
Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 
41.
Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, 97(2), 152-164.
 
42.
Tarasiński, L. (2014). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 2004-2012. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 71 , 291-303.
 
43.
Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce.
 
44.
Welfe, A. (2001). Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski. Ekonomista, 2, 177-200.
 
45.
Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.
 
46.
Wierzejski, T., Gornowicz, M. (2008). Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego. Przemysł Spożywczy, 12, 14-19.
 
47.
Winiarski, B. (red.) (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: PWE.
 
48.
Wiśniewski, H. (2015). Makroekonomiczne determinanty rynku akcji w krajach Unii Europejskiej, W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym – rynek po kryzysie (s. 63-73). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
49.
Wnuczak, P. (2018). Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(91), 293-304. https://doi.org/10.18276/frfu.....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top