PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE W FORMULE POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014 - 2020
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Kowalska   

dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02–787 Warszawa, Polska; tel.: +48 602 15 09 71
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):36–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Polityka regionalna Unii Europejskiej ma na celu zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów członkowskich. W okresie programowania 2014 – 2020 zaplanowano nowe narzędzie, które ma przyczynić się do skutecznego wdrażania polityki spójności – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Celem artykułu jest ustalenie czy kierunek działań wynikających z założeń polityki spójności 2014 – 2020 implementowanych w strategii ZIT odpowiada na rzeczywiste problemy rozwoju obszaru objętego strategią ZIT (na przykładzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - AKO). Materiały i metody: Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy unijnych jak i polskich zapisów regulacyjnych dotyczących polityki spójności 2014 – 2020, danych dotyczących alokacji finansowej na realizację ZIT oraz literatury przedmiotu dotyczącej polityki regionalnej UE. Wyniki: Kierunek działań wynikających z założeń polityki spójności 2014 – 2020 w strategii ZIT odpowiada na rzeczywiste problemy rozwoju obszaru objętego strategią AKO. Środki unijne zostały zaplanowane na: wspieranie przedsiębiorczości; promocję strategii niskoemisyjnych; rozwój wykształconego społeczeństwa oraz inwestycje w nowoczesną infrastrukturę. Wnioski: Rozwiązywanie problemów obszarów objętych strategią ZIT zależeć będzie od wykonania celów rozwojowych. Konieczna jest zatem synergia uwarunkowań związanych z przekształceniem stanu postulatywnego w stan wykonawczy polityki spójności w ramach ZIT. Synergia ta dotyczy zarówno jakości kapitału ludzkiego jak i wysokości zasobów finansowych oraz kompetencji podmiotów zaangażowanych w realizację koncepcji ZIT.
 
REFERENCJE (31)
1.
Barca F. (2009), An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, April.
 
2.
Boni M. (2009), (red.) Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. KPRM, Warszawa.
 
3.
Boni M.(2013), (red.) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Warszawa.
 
4.
Czapiński J., Panek T. (2013), (red.) Diagnoza społeczna 2013. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 
5.
Dawydzik A. (2015), Polityka Regionalna – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Rzeszów, s. 4.
 
6.
De Dominicis L. (2014), Inequality and Growth in European Regions: Towards a Place-based approach. “Spatial Economic Analysis”, No 2, s. 120 - 141.
 
7.
Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R. (2006), Fertile soil for Structural Funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy. “Kyklos”, 2006 No 1, s. 17 - 42.
 
8.
Europa 2020 (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, KE.
 
9.
Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2012), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Fundacja GAP, Kraków.
 
10.
Gorzelak G. (2007), (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 
11.
Guide to cost-benefit Analysis of Investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, EC Brussesl 2015b, p. 67 – 75.
 
12.
Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński Sz. (2014), (red.) Fundusze UE 2014-2020. C.H. Beck, Warszawa, s. 99.
 
13.
Kirkpatrick D.L. (1994), Evaluating Training Programs. Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1994.
 
14.
Knieć W. (2010), Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków – Toruń, s. 6.
 
15.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa s. 191.
 
16.
Kornberger-Sokołowska E., Zdankiewicz J., Cieślak R. (2010), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 161.
 
17.
Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M. (2013), Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 
18.
Olbrycht J., Grosse G. T., Kozak M., Kuźnik F., Palmen L., Sapała M., Woźniak J. (2013), Wyzwania polityki spójności w Polsce 2014-2020 – opinie ekspertów. Wyd. „Wokół nas”, Gliwice.
 
19.
Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji, Human Factor, Kraków.
 
20.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 (2015), Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 
21.
Rodriguez-Pose A., Fratesi U. (2004), Między rozwojem a polityką społeczną – europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1. „Studia Regionalne i Lokalne”, 2004 nr 3 (17), s. 5-32.
 
22.
Samecki P. (2009), Orientation paper on the future of Cohesion policy. EC, Brussels 2009.
 
23.
Sapir A. (2003), An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver. EC, Brussels.
 
24.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Załącznik do uchwały Nr 3/2016 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 20 kwietnia 2016 r., s. 135 – 136.
 
25.
Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny 2013, 85, s. 182 - 183.
 
26.
Wiśniewska J. (2014), Rola funduszy strukturalnych w kształtowaniu polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013. W: M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo. Difin, Warszawa, s. 31.
 
27.
Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 4.
 
28.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), Warszawa, s. 4, 11, 29.
 
29.
https://www.funduszeeuropejski... (data dostępu: 01.08.2016).
 
30.
http://sako-info.pl/ogloszenia... (data dostępu: 29.08.2016).
 
31.
http://www.subregioncentralny.... (data dostępu: 08.01.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725