ARTYKUŁ ORYGINALNY
DZIAŁANIA UCZELNI WYŻSZYCH NA RZECZ ROZWOJU OFERTY TURYSTYCZNO- -KULTURALNEJ W MIASTACH AKADEMICKICH – STUDIUM PRZYPADKU KRAKOWA
 
Więcej
Ukryj
1
Jagiellonian University in Krakow Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Matoga   

mgr Łukasz Matoga, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Aneta Pawłowska
mgr Aneta Pawłowska, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):33-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Rola, jaką odgrywają współczesne uczelnie wyższe nie ogranicza się jedynie do prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej. Polega ona również na tworzeniu lokalnej oferty turystyczno-kulturalnej oraz spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i przyjezdnych. Dlatego też celem artykułu jest omówienie działań podejmowanych przez uczelnie wyższe w tym zakresie na przykładzie Krakowa. Materiały i metody: Na podstawie kwerendy materiałów źródłowych zidentyfikowano rodzaje przedsięwzięć realizowanych przez uczelnie wyższe, również we współpracy z innymi podmiotami, dla których podstawą są tradycje i potencjał akademicki. Wyniki: Jak pokazuje przykład Krakowa, uczelnie wyższe oddziałują na rozwój turystyki przyjazdowej w trzech głównych obszarach: turystyki edukacyjnej, turystyki kulturowej oraz turystyki biznesowej i przemysłu spotkań. Rozszerzają one również ofertę spędzania czasu wolnego w mieście skierowaną do mieszkańców, studentów i turystów. Wnioski: Potencjał akademicki wpływa na funkcje i wizerunek miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Z tego powodu konieczne wydaje się włączanie uczelni wyższych w rozwój lokalnej oferty turystycznej i animację życia kulturalnego miasta.
 
REFERENCJE (28)
1.
Adamczuk J. (2015), Rola uczelni wyższych w kreowaniu wizerunku miast. Stidum przypadku Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławu, nr 391, s. 193-201.
 
2.
Batten D. (1995), Network cities: creative urban agglomerations for the 21st Century. Urban Studies, nr 32(2), s. 313-327.
 
3.
Domański T. (2011), Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów – nowe wyzwania strategiczne, W: T. Domański (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15-32.
 
4.
Domański T. (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Drucker J., Goldstain H. (2007), Assessing the regional economic development impacts of universities: A review of current approaches. International Regional Science Review, nr 1(30), s. 20-46.
 
6.
Felsenstein D. (1996), The university in the metropolitan area: Impact and public policy implication. Urban Studies, nr 33(9), s. 1565-1580.
 
7.
Fleszar A. (1987), Miasta, ich funkcje, znaczenie i warunki rozwoju, W: M. Fleszar (red.), Geografia ekonomiczna świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 155-175.
 
8.
Florida R. (2002), The rise of the creative class and how it’s transforming work. Wyd. Basic Books, Nowy Jork.
 
9.
Hospers G.J. (2003), Creative cities: breeding places in the knowledge economy. Knowledge, Technology & Policy, nr 16(3), s. 143-162.
 
10.
Kanter J. (1999), Knowledge management, practically speaking. Information Systems Management, nr 16(4), s. 7-15.
 
11.
Klamut M. (2000), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie – modele – postęp technologiczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Kwaśniewska K. (2015), Funkcje szkoły wyższej w społeczności lokalnej. Miscellanea, nr 5, s. 267-274.
 
13.
Landry Ch. (2008), The creative city. A toolkit for urban innovators. Wyd. Routledge, Londyn.
 
14.
Longworth N. (2006), Learning cities, learning regions, learning communities. lifelong learning and local government. Wyd. Routledge, Londyn – Nowy Jork.
 
15.
Markowski T., Drzazga D. (2008), Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast – próba syntezy, W: T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. CXXI, Warszawa, s. 7-14.
 
16.
Marszał T. (2012), Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju, W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza, przedsiębiorczość, marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akadamii Nauk, t. CXLI, Warszawa, s. 7-18.
 
17.
Marszałek A. (2010), Rola uczelni w regionie. Wyd. Difin, Warszawa.
 
18.
Olechnicka A., Wojnar K. (2008), Rola wyższych uczelni w regionie. Doświadczenia międzynarodowe, W: T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. CXXI, Warszawa, s. 14-32.
 
19.
Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K. (2011), Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych. Studia Regionalne i Lokalne, nr 43(1), s. 43-63.
 
20.
Runge J. (2008), Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Wyd. Videograf Edukacja, Katowice.
 
21.
Suliborski A. (2001), Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia teoretyczno-empiryczne. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
22.
Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 (2013), Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 
23.
Szromnik A. (2014), Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej. Management and Business Administration. Central Europe, nr 22, z. 1(124), s. 36-59.
 
24.
Thieme J. K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Wyd. Difin, Warszawa.
 
25.
Wolaniuk A. (2010), Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
26.
Winter R. (2009), Academic manager or managed academic? Academic identity schisms in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, nr 31, s. 121-131.
 
27.
Witek J. (2011), Uczelnia – organizacja służaca otoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 655. Problemy Ekonomiczne Usług, nr 71, s. 25-36.
 
28.
Yigitcanlar T., Baum S., Horton S. (2007), Attracting and retaining knowledge workers in knowledge cities. Journal of Knowledge Management, nr 11(5), s. 6-17.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top