ARTYKUŁ ORYGINALNY
PODSTAWOWE TENDENCJE ROZWOJU RYNKU PRACY I ZATRUDNiENIA LUDNOŚCI NA UKRAINIE W W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ
Natalia Pavlikha 1  
,  
Iryna Kytsyuk 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Lesya Ukrainka Eastern European National University Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Natalia Pavlikha   

prof. Pavlikha Natalia, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902; +380503785143
Iryna Kytsyuk   

dr Iryna Kytsyuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902; +380503785143
Oleg Uniga
student Oleg Uniga, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902; +380503785143
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):59–66
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest analiza i ocena rynku pracy w warunkach wdrażania systemu gospodarki rynkowej na Ukrainie. Analiza jest prowadzona z uwzględnieniem zasad nowej ekonomii instytucjonalnej. Celem pracy jest rozpoznanie głównych trendów rozwoju gospodarczego i rynku pracy, analiza polityki publicznej w sferze zatrudnienia i przygotowanie rekomendacji dla usprawnienia rynku pracy w aktualnych warunkach ekonomiczno-społecznych. Materiały i metody: Praca wykonana w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ekonomii instytucjonalnej. Wykorzystano także legislację państwową dotyczącą rynku pracy i zatrudnienia w Ukrainie. Wyniki: Przeprowadzono analizę i ocenę stanu zatrudnienia i funkcjonowania rynku pracy na Ukrainie w okresie 2010-2014. Do 2013 r. zarówno liczba zatrudnionych, jak i stopa zatrudnienia systematycznie, chociaż powoli wzrastały. Natomiast w 2014 r. nastąpiło gwałtowne załamanie rynku pracy. Wnioski: Przekształcenia rynku pracy i racjonalizacja zatrudnienia przebiegają w powiązaniu z przekształceniami strukturalnymi i wdrożeniem systemu gospodarki rynkowej. Nowe podstawy legislacyjne i zmiany instytucjonalne winne być kontynuowane z uwzględnieniem potrzeby zmian jakościowych i celowym kształtowaniem polityki rozszerzania rynku pracy.
 
REFERENCJE (11)
1.
Фертікова Т.М. (2010), Інституційна економіка: навчальний посібник. Миколаїв, Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили.
 
2.
North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. New York, Cambridge University Press.
 
3.
Williamson O.E. (1991), Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. Administrative Science Quarterly, no 36 (2), pp. 269-296.
 
4.
Ménard C., Shirley M.M. (2008), Handbook of New Institutional Economics. Springer, Berlin.
 
5.
Ярошенко В. (2007), Державні механізми регулювання ринків праці в Україні. Україна: аспекти праці, no 8, pp. 30-37.
 
6.
Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Ткаченко Л.Г. (2007), Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: монографія. К. РВПС України НАН України.
 
7.
Матеріали Державного комітету статистики України.
 
8.
Шкіндюк І. Ю. (2012), Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю населення України. Державне будівництво, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_... (accessed 16.04.2015).
 
9.
Реформи соціального страхування (2015), http://jurblog.com.ua/2015/01/... (accessed 14.04.2015).
 
10.
Федоренко В.Г. (2009), Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи. Економіка та держава, no 1(93), pp. 4-5.
 
11.
Терещенко О. (2008), Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ. Україна: аспекти праці, no 5, pp. 20-24.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725