ARTYKUŁ ORYGINALNY
PODSTAWOWE TENDENCJE ROZWOJU RYNKU PRACY I ZATRUDNiENIA LUDNOŚCI NA UKRAINIE W W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Lesya Ukrainka Eastern European National University Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Pavlikha   

prof. Pavlikha Natalia, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902; +380503785143
 
 
Iryna Kytsyuk   

dr Iryna Kytsyuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902; +380503785143
 
 
Oleg Uniga
student Oleg Uniga, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902; +380503785143
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):59-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest analiza i ocena rynku pracy w warunkach wdrażania systemu gospodarki rynkowej na Ukrainie. Analiza jest prowadzona z uwzględnieniem zasad nowej ekonomii instytucjonalnej. Celem pracy jest rozpoznanie głównych trendów rozwoju gospodarczego i rynku pracy, analiza polityki publicznej w sferze zatrudnienia i przygotowanie rekomendacji dla usprawnienia rynku pracy w aktualnych warunkach ekonomiczno-społecznych. Materiały i metody: Praca wykonana w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ekonomii instytucjonalnej. Wykorzystano także legislację państwową dotyczącą rynku pracy i zatrudnienia w Ukrainie. Wyniki: Przeprowadzono analizę i ocenę stanu zatrudnienia i funkcjonowania rynku pracy na Ukrainie w okresie 2010-2014. Do 2013 r. zarówno liczba zatrudnionych, jak i stopa zatrudnienia systematycznie, chociaż powoli wzrastały. Natomiast w 2014 r. nastąpiło gwałtowne załamanie rynku pracy. Wnioski: Przekształcenia rynku pracy i racjonalizacja zatrudnienia przebiegają w powiązaniu z przekształceniami strukturalnymi i wdrożeniem systemu gospodarki rynkowej. Nowe podstawy legislacyjne i zmiany instytucjonalne winne być kontynuowane z uwzględnieniem potrzeby zmian jakościowych i celowym kształtowaniem polityki rozszerzania rynku pracy.
 
REFERENCJE (11)
1.
Фертікова Т.М. (2010), Інституційна економіка: навчальний посібник. Миколаїв, Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили.
 
2.
North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. New York, Cambridge University Press.
 
3.
Williamson O.E. (1991), Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. Administrative Science Quarterly, no 36 (2), pp. 269-296.
 
4.
Ménard C., Shirley M.M. (2008), Handbook of New Institutional Economics. Springer, Berlin.
 
5.
Ярошенко В. (2007), Державні механізми регулювання ринків праці в Україні. Україна: аспекти праці, no 8, pp. 30-37.
 
6.
Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Ткаченко Л.Г. (2007), Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: монографія. К. РВПС України НАН України.
 
7.
Матеріали Державного комітету статистики України.
 
8.
Шкіндюк І. Ю. (2012), Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю населення України. Державне будівництво, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_... (accessed 16.04.2015).
 
9.
Реформи соціального страхування (2015), http://jurblog.com.ua/2015/01/... (accessed 14.04.2015).
 
10.
Федоренко В.Г. (2009), Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи. Економіка та держава, no 1(93), pp. 4-5.
 
11.
Терещенко О. (2008), Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ. Україна: аспекти праці, no 5, pp. 20-24.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top