ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRZYRODNICZE I ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA LUBELSZCZYZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kopiński   

dr Jerzy Kopiński Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute in Pulawy 24-100 Pulawy, Czartoryskich St. 8, Poland Phone: (81)8863421 w. 359
 
 
Stanisław Krasowicz   

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute in Pulawy 24-100 Pulawy, Czartoryskich St. 8, Poland Phone: (81)8864960
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):69-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa województwa lubelskiego. Omówiono wyniki produkcyjne i ekonomiczne na tle średnich dla Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie średnich z lat 2010-2012. Stwierdzono, że decydującymi o konkurencyjności i relatywnie niskim wykorzystaniu potencjału rolnictwa tego regionu są warunki organizacyjne i ekonomiczne oraz dość duże zróżnicowanie wewnętrzne rolnictwa w obrębie województwa. Na tle Polski województwo lubelskie mimo znaczących przewag w niektórych segmentach produkcji, w tym głównie owoce, warzywa, rośliny przemysłowe, biorąc pod uwagę potencjalnie wyższą jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zasoby pracy dysponuje jeszcze dość znacznym potencjałem produkcyjnym, którego wykorzystanie w wielu gałęziach produkcji rolniczej uległo niestety w ostatnich latach wyhamowaniu. O pozycji rolnictwa tego województwa w kraju decyduje także wewnętrzne zróżnicowanie w ramach regionu. Duża skala zaniedbań, zagrożenia dla ekosystemów oraz zła sytuacja produkcyjno-ekonomiczna rolnictwa Lubelszczyzny wskazują na konieczność zdecydowanego wdrażania postępu technologicznego w rolnictwie, poprawy stanu agrochemicznego gleb, rozbudowy i modernizacji infrastruktury obszarów wiejskich i samych gospodarstw oraz wsparcia finansowego wszelkich przedsięwzięć warunkujących realizację koncepcji rozwoju zrównoważonego i przyspieszających przebudowę struktury agrarnej oraz wzrost konkurencyjności.
 
REFERENCJE (18)
1.
GUS. Roczniki Statystyczne oraz opracowania i materiały.
 
2.
GUS (2000, 2012), Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa, ss. 683.
 
3.
GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa, ss. 436.
 
4.
Fotyma M., Krasowicz S. (2001), Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym. Pamiętnik Puławski, IUNG Puławy, 124; s. 99-108.
 
5.
Jadczyszyn J. (2009), Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa. IUNG-PIB Puławy, 136; ss. 80.
 
6.
Jadczyszyn T, Kopiński J. (2013), Nawożenie azotem w Polsce – aspekt produkcyjny i środowiskowy. Studia i Raporty IUNG-PIB (w druku).
 
7.
Kopiński J. (2013), Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach. Roczn. Nauk. SERiA, t. 15, z. 1: s. 97-103.
 
8.
Kopiński J., Nieróbca A. Ochal P. (2013), Ocen wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 13, z. 2(42): 53-63.
 
9.
Klepacki B. (2006), Polityka strukturalna UE jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; s. 19-31.
 
10.
Krasowicz S., Kopiński J. (2006), Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych naregionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; s. 81-99.
 
11.
Krasowicz S., Igras J. (2003), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce. Pamiętnik Puławski, Puławy, z.132, s. 233-253.
 
12.
Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, ss. 73.
 
13.
Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 77.
 
14.
US (2013), Rolnictwo w województwie lubelskim w 2012 r. Lublin, ss. 96.
 
15.
Zbiorowa pod red. B Noseckiej (2012), Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 113.
 
16.
Zbiorowa pod red. Z. Strzeleckiego (2008), Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa, ss. 113.
 
17.
Zbiorowa (2004), Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich województwa lubelskiego. t. I, II. Lublin.
 
18.
Zbiorowa (2006), Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007-2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top