PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYBRANE KWESTIE EKONOMICZNE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Józefa Krawczyk   

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):61–69
 
Praca wykonana w ramach realizacji programu wieloletniego, zadanie nr 03-17-11-09 finansowanego przez MRiRW
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem podjętych badań było określenie zmian w populacji rodzimych ras zwierząt oraz wskazanie znaczenia dopłat w ramach programów rolnośrodowiskowych. Badania dotyczyły lat 1999-2017. Materiały i metody: Badania prowadzono w oparciu o dokumentację Instytutu Zootechniki PIB. Przeprowadzono ocenę kształtowania się liczebności populacji rodzimych ras zwierząt w zależności od wysokości dopłat z dotacji krajowej do 2004 roku oraz z programów rolnośrodowiskowych od 2005 roku. Wyniki: Od momentu integracji Polski z Unią Europejską i uruchomieniu środków z programów rolnośrodowiskowych notuje się sukcesywny wzrost liczby zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony. Wnioski: W badaniach zaobserwowano dużą, ale nie jedyną zależność dynamiki wzrostu populacji zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony od wysokości dopłat dla hodowców. Zachowanie unijnych dopłat poprzez programy rolnośrodowiskowe w kolejnych latach stanowi podstawę utrzymania tendencji wzrostowej liczebności rodzimych populacji zwierząt gospodarskich. Zaobserwowano większy wzrost liczby zwierząt niż nowych beneficjentów korzystających z programów rolnośrodowiskowych, a taka sytuacja sprzyja pracy hodowlanej. Z badań krajowych wynika, że rasy rodzime stanowią źródło pozyskiwania produktów o właściwościach prozdrowotnych, regionalnych i tradycyjnych, na które rośnie popyt, a to może także sprzyjać ochronie bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.
 
REFERENCJE (14)
1.
Chyłek, E., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, 7, 3-13.
 
2.
GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, GUS, Warszawa.
 
4.
http://www.minrol.gov.pl/pol/W... -sprawozdawczosc- PROW-2007-2013.
 
5.
Kawęcka, A., Radkowska, I., Szewczyk, M., Radkowski, A. (2017). Wypas kulturowy owiec w ochronie cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Hali Majerz. Wiad. Zoot. RLV, 5, 189-197.
 
6.
Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (2013). Praca zbiorowa. MRiRW, Warszawa.
 
7.
Krupiński, J., Martyniuk, E., Krawczyk, J., Baran, J., Bielański, P., Bobak, L., Calik, J., Chełmińska, A., Kawęcka, A., Kowalska, D., Majewska, A., Obrzut, J., Pasternak, M., Polak, G., Puchała, M., Sikora, J., Sosin-Bzducha, E., Szyndler-Nędza, M., Wrona, I. (2017). 15-lecie koordynacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Instytucie Zootechniki- PIB. Przegląd Hodowlany. PTZ, 4/2017, 30-36.
 
8.
Kulawik, J. (2014). Wybrane aspekty finansowania programów rolnośrodowiskowych. Zag. Ekon. Rol., 338(1), 22-38.
 
9.
Kuś, J. (2013). Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe. Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6), 167-185.
 
10.
Matysik-Pejas, R., Cieślik, J., Borecka, A., Sowula-Skrzyńska, E. (2017). Projektowanie i zarządzanie łańcuchami marketingowymi w gospodarstwach utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt. Wiad. Zoot. RLV, 5, 111-117.
 
11.
Niżnikowski, R., Niemczyk, J. (2017). Pogłębianie swobody gospodarowania w polskim rolnictwie. Przegląd Hodowlany, 4, 27-29.
 
12.
Scherf B. (ed.) (2000). World Watch List for Domestic Animal Diversity. 3rd edition. Rome: FAO/UNEP.
 
13.
Wrzaszcz, W. (2017). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze. Zag.Ekon. Rol., 2(351), 3-31. https://doi.org/10.30858/zer/8....
 
14.
Żmija, J., Czekaj, M. (2014). Społeczny charakter drobnych gospodarstw rolnych. Zesz. Nauk. SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29), 2, 269-278.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725