ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NA TLE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARKI
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Beata Detyna   

dr Beata Detyna, The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych, Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland; phone: +48 793-796-878
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):18-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przybliżenie istoty i znaczenia integracji systemów zarządzania w administracji samorządowej na tle współczesnych wyzwań gospodarki. Materiały i metody: Autorka w pierwszych częściach opracowania prezentuje specyfikę zarządzania publicznego na tle czynników, które wpływają obecnie na rozwój nowych koncepcji zarządzania w instytucjach samorządowych, w tym New Public Management. Artykuł ma charakter opracowania przeglądowego i stanowi swoistą konfrontację wniosków będących wynikiem badań naukowych, w tym badań prowadzonych przez autorkę. Wyniki: W artykule przedstawiono warunki i zalecenia dla prawidłowego wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania w tych instytucjach. Ze szczególną uwagą podkreślono znaczenie decentralizacji oraz przywództwa w organizacjach publicznych, których zamiarem jest integrowanie funkcjonujących w praktyce systemów. Wnioski: W podsumowaniu zawarto potencjalne korzyści zintegrowanych systemów zarządzania w administracji samorządowej, w tym korzyści dla klientów, korzyści ekonomiczne oraz organizacyjne.
 
REFERENCJE (33)
1.
Adair J. (2007), Rozwijanie umiejętności przywódczych. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
2.
Austen-Tynda A. (2009), Przywództwo w organizacjach publicznych, W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 250-251.
 
3.
Berdowski J. B., Mężyńska A. (2013), Dylematy kierownictwa przy wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO. Problemy Jakości, nr 10, s. 8-16.
 
4.
Brol M. (red.) (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 45-65.
 
5.
Bugdoł M. (2013), Integracja metod i systemów zarządzania w administracji samorządowej. Problemy Jakości, nr 9, s. 12-15.
 
6.
Buzan T., Dottino T., Israel R. (2004), Mądry lider. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
 
7.
Buzan T., Dottino T., Israel R. (2008), Zwykli ludzie – liderzy. Jak maksymalnie wykorzystać kreatywność pracowników. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
 
8.
Chmiel N. (red.) (2003), Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 308-325.
 
9.
Detyna B. (2011), Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady, zadania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 
10.
Detyna B. (2014a), Menedżer publiczny – jego rola w procesie poprawy jakości, W: P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 163-173.
 
11.
Detyna B. (2014b), Proces tworzenia jakości usług publicznych w społeczeństwie postindustrialnym – wyzwania stojące przed zarządzającymi, W: P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 152-154.
 
12.
Fajczak-Kowalska A. (2014), Wybrane koncepcje zarządzania jakością. Problemy Jakości, nr 1, s. 11-12.
 
13.
Fiedkiewicz P. (2008), Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego, W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 47-57.
 
14.
Flieger M. (2011), Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. W: P. Bernat, Z. Kulas (red.), Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Rozwój przez wiedzę. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa, s. 46-47.
 
15.
Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzanie publicznego, W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 42-43.
 
16.
Heller R. (2007), Zarządzanie dynamicznymi zmianami, Biznes, tom 2, Zarządzanie Firmą, Część 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2013), Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management, Problemy Jakości, nr 7-8, s. 27-31.
 
18.
Koczur W. (2009), Decentralizacja jako przesłanka konieczna do rozwoju koncepcji i praktyki zarządzania publicznego, W: A. Frączkiewicz –Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 181-199.
 
19.
Kożuch B. (2004), Zrządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. Placet, Warszawa.
 
20.
Malinowski P. (2005), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot gospodarczy samorządu powiatowego, W: J. Przygodzki (red.), Administracja Publiczna. z. 2, Roczniki Naukowe VIII, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 59-66.
 
21.
Malinowski P. (2009), Kredyty bankowe jako zwrotne formy kształtowania działalności zadaniowo-budżetowej samorządu powiatowego, W: J. Kaczor (red.), Administracja Publiczna. z. 4, Roczniki Naukowe PWSZ XV, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 47-61.
 
22.
Norma PN-EN ISO 9000:2006 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny.
 
23.
Pachoł T. (2011), Budowanie pozycji lidera. Logistyka a Jakość, nr 4, s. 49-51.
 
24.
Paliszkiewicz J. (2008), Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej, W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 61-71.
 
25.
Skrzypek E. (2013), Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Problemy Jakości, nr 7-8, s. 2-10.
 
26.
Supernat J. (2005), Zarządzanie. Kolonia Limited, Wrocław.
 
27.
Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
28.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 
29.
Wolniak R. (2014), Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2008. Problemy jakości, nr 3, s. 20-25.
 
30.
Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 20-45.
 
31.
Zapłata S. (2009), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 
32.
8 zasad zarządzania jakością, opracowanie oparte na dokumencie pt. Quality Management Principles, wydanym przez 176 Komitet Techniczny ISO, http://dmwi.pl/index (dostęp 25.04.2015 r.).
 
33.
http://www.samorzad.lex.pl (dostęp 25.04.2015 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top