ARTYKUŁ ORYGINALNY
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNYCH KIERUNKACH ROZWOJU PRODUKCJI
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Konkurencyjności Gospodarki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 03-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-11-2023
 
 
Data akceptacji: 17-11-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Nasalski   

Katedra Konkurencyjności Gospodarki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):676-693
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q12
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań były inwestycje w gospodarstwach rolnych o różnych kierunkach rozwoju produkcji. Celem opracowania była identyfikacja zakresu prorozwojowych inwestycji oraz najważniejszych uwarunkowań ich realizacji w podmiotach zlokalizowanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Materiały i metody: Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety pozwalający określić opinię badanych rolników m.in. w zakresie planowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa. Informacje pozyskano w 2022 r. z 433 gospodarstw rolnych. Wyniki: Badane podmioty planujące rozwój produkcji konwencjonalnej, produkcji opartej o zasady rolnictwa precyzyjnego oraz produkcji surowców energetycznych najczęściej rozważały zakup maszyn i urządzeń. Gospodarstwa ukierunkowane na produkcję ekologiczną wyraźniej akcentowały inwestycje w ziemię rolniczą i w infrastrukturę handlową. Wnioski: Działania instytucjonalne zmierzające do racjonalnego wspomagania procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych powinny zostać jeszcze silniej ukierunkowane na zwiększenie możliwości finansowania zewnętrznego oraz wsparcie doradcze w zakresie lepszego dostosowania inwestycji do planowanego kierunku rozwoju konkretnego podmiotu oraz zapewnić ułatwienia administracyjne sprzyjające uproszczeniom w procesie inwestycyjnym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (40)
1.
Adamowicz, M. (2021). Procesy rozwojowe rolnictwa w kontekście wyzwań globalizacji i nowych ujęć koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(366), 24-45.
 
2.
Baraniak, M. (2020). Alternatywny model finansowania w polskim rolnictwie na przykładzie zagranicznych wzorców. Ekonomia Międzynarodowa, 29, 5-21.
 
3.
Bisz, M., Nowogrodzki, P., Stachniak, A. (2008). Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie powiatu siedleckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 5, 9-13.
 
4.
Christman, J.J., Patel, P.J. (2012). Variations in R&D Investments of Family and Non-family Firms: Behavioral Agency and Myopic Loss Aversion Perspectives. Academy of Management Journal, 55(4), 976-997.
 
5.
Czyżewski, A., Grzelak, A. (2011). Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 98(3), 21-31.
 
6.
Daniłowska, A. (2021). Kredytowe wsparcie rolnictwa w okresie transformacji systemowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
7.
Dwivedi, A., Naresh, R. K., Kumar, Rb. Yadav, R.S., Kumar, R. (2017). Precision agriculture. Promoting Agri-Hortucultural. Dhanbad, Jharkhand: Technological Innovations Parmar Publishers & Distributors.
 
8.
Gafka, K., Janiszewska, D. (2017). Możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie pomorskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych I (20), 83-95.
 
9.
Gauder, M., Graeff-Hönninger, S., Claupein, W. (2011). Identifying the regional straw potential for energetic use on the basis of statistical information. Biomass and Bioenergy, 35(5), 1646-1654. https://doi.org/10.1016/j.biom....
 
10.
Głogowska, M., Gałązka, A. (2017). Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wieś i Rolnictwo, 2, 147-165. https://doi.org/10.7366/wir022....
 
11.
Gołębiewska, B. (2010). Inwestycje i źródła ich finansowania gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Roczniki Naukowe SERiA, XII(3), 88-92.
 
12.
Goryl, W., Guła, A . (2014). A naliza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasy. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, XXXI, 61(3/II/14), 173-182.
 
13.
Gostomczyk, W. (2017). Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego paliwa. Roczniki Naukowe SERiA, 19(2), 52-57.
 
14.
Hole, D.G., Perkins, A.J., Wilson, J.D., Alexander, I.H., Grice, P.V., Evans, A.D. (2005). Does organic farming benefit biodiversity? Biol. Conserv, 122 (1), 113-130. https://doi.org/10.1016/j.bioc....
 
15.
Horbowiec, B., Kalisiak, A., Zawojska, A. (2016). Źródła finansowania produkcji i inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 116, 133-148.
 
16.
Hryniewicz, M., Grzybek, A. (2017). Nadwyżka słomy dostępnej do wykorzystania na potrzeby energetyczne w 2016 r. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3 (97), 15-31.
 
17.
Kata, R. (2010). Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), 145-156.
 
18.
Kata, R. (2011). Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(2), 116-126.
 
19.
Kiley-Worthington, M. (1981). Ecological agriculture. What it is and how it works. Agric. Environ., 6 (4), 349-381. https://doi.org/10.1016/0304-1....
 
20.
Kusz, D. (2008). Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 67, 33-44.
 
21.
Madison, K., Holt, D., Kellermanns, F., Ranft, A. (2015). Viewing Family Firm Behavior and Governance Through the Lens of Agency and Stewardship Theories. Family Business Review, 29(1), 65-93.
 
22.
Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2009). Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 9 (24), 119-127.
 
23.
Mądra, M. (2009). Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 11(XI), 1, 273-278.
 
24.
Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 
25.
Pawlak, J. (2008). Rolnictwo precyzyjne, jego rola i ekonomiczna efektywność. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 3-14.
 
26.
Pimentel, D., Berardi, G., Fast, S. (1983). Energy efficiency of farming systems: organic and conventional agriculture. Agric. Ecosyst. Environ., 9 (4), 359-372. https://doi. org/10.1016/0167-8809(83)90021-X 27
 
27.
Rocznik statystyczny rolnictwa. (2021). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
28.
Rosati A., Borek R., Canali S. (2020). Agroforestry and organic agriculture. Agrofor. Syst., 95, 805-821. https://doi.org/10.1007/s10457....
 
29.
Sanaullah, M., Usman, M., Wakeel, A., Cheema, S.A., Ashraf, I., Farooq, M. (2020). Terrestrial ecosystem functioning affected by agricultural management systems: a review. Soil Tillage Res., 196, 104464. https://doi.org/10.1016/j.stil....
 
30.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Singh, J. (2016). Identifying an economic power production system based on agricultural straw on regional basis in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews., 60, 1140-1155. https://doi.org/10.1016/j.rser....
 
32.
Szulc, T., Szczepaniak, J., Rogacki, R. (2013). Siew precyzyjny z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania GPS. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Politechnika Warszawska, 4(95), 163-167.
 
33.
Urban, S., Kowalska, A. (2015). Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe w rolnictwie. Wiadomości Statystyczne, 9, 66-76.
 
34.
Vrchota, J., Pech, M., Švepešová, I. (2022). Precision Agriculture Technologies for Crop and Livestock Production in the Czech Republic. Agriculture, 12, 1080. https://doi.org/10.3390/.
 
35.
Willer, H. (2009). Organic Farming in Europe – A Brief Overview. Organic Food and Farming in Times of Climate Change. Biodiversity loss and Global Food Crisis. Suisse: FiBL.
 
36.
Woźniak, M. (2018). Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce. Polityka Energetyczna, 21(1), 69-84.
 
37.
Zawadzka, D., Szafraniec-Siluta, E. (2014). Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (3), 337-343.
 
38.
Zegar, J.S. (2018). Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2, 31-48. https://doi.org/10.7366/wir022....
 
39.
Zieliński, M., Adamski, M. (2022). Investments limiting negative impact of farms on the natural environment and climate and agricultural activity efficiency. Annals PAAAE, XXIV (2), 123-140.
 
40.
Zimny, L. (2007). Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophysica, 10(2), 507-518.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top