ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Cyburt   

dr Agnieszka Cyburt, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05; e-mail:
 
 
Patrycja Hołownia
mgr Patrycja Hołownia, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Marek Kuźmicki
dr Marek Kuźmicki, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):47-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie form współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z uwzględnieniem modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz aspektów prawnych. Materiały i metody: W części badawczej wykorzystano zarówno dane wtórne pochodzące z Raportu „Barometr współpracy 2009” oraz wyniki badań własnych związanych z analizą wybranych przykładów dobrych praktyk współpracy podjętej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Dokonano analizy form kooperacji oraz wielkości środków publicznych przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem działalności organizacji pozarządowych. Odniesiono się do przykładów współpracy zrealizowanych przez samorządy z województwa lubelskiego. Wyniki: Z przeprowadzonych analiz wynika, że zagadnienie budowania współpracy międzysektorowej wymaga większego zaangażowania partnerów w tym zakresie. Powinni oni modelowe rozwiązania dostosowywać do istniejących potencjałów i zasobów lokalnych. Wnioski: Wypracowanie właściwego modelu współpracy jednostki samorządowej i organizacji pozarządowej stanowi pozytywny przejaw kreatywności, aktywności i rozwoju obu sektorów, który z pewnością docenią społeczności lokalne.
 
REFERENCJE (24)
1.
Brol R. (1998), Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 785, AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 11-14.
 
2.
Barometr współpracy 2009 – współpraca organów administracji lokalnej z organizacji pozarządowymi – www.poradnik.ngo.pl, (data dostępu 15.05.2015r.).
 
3.
Dresler E. (2006), Stan współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich w świetle opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego, W: M. Adamowicz (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnymi regionalnym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 281-288.
 
4.
Dudkiewicz M., Makowski G. (2011), Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje. Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Golinowska S. (1999), Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych, W: D. Głogosz (red.), Pozarządowe instytucje społeczne: między państwem a społeczeństwem. Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa, s. 14-18.
 
6.
Herbst J. (2008), Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008. Bilans czterech lat. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
7.
Kosiedowski W. (red.) (2005), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń.
 
8.
Kożuch B. (2005), Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa. Zarządzanie Publiczne, 1, s. 11-12.
 
9.
Lechwar M., Ślusarz G. (2000), Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju gmin, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Zagłobice.
 
10.
Legislacja w samorządzie terytorialnym, Monitorowania prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych (2010). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 46-51.
 
11.
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych (2012). Publikacja współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 
12.
Myna A. (1998), Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja. Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 30-48.
 
13.
Przewłocka J. (2011), Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
14.
Roszkowska-Hołysz D. (2002), Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce. W: Fic M. (red.), Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskie. Wydawnictwo „Maria”, Zielona Góra, s. 33-42.
 
15.
Rudolf S. (2010), Nowa ekonomia instytucjonalna. Przedsiębiorstwo Przyszłości 1, s. 9-21.
 
16.
Saar M.A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
17.
Schmidt J. (2013), Rola i rozwój lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych w świetle wyników badań własnych. W: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce, Społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 205-212.
 
18.
Sochacka-Krysiak H. (red.) (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
19.
Szreder J. (2004), Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, WSZ, Słupsk 2004.
 
20.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. Nr 96 poz. 873.
 
21.
Załącznik do Uchwały Nr XV/208/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 listopada 2011 r.
 
22.
Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
23.
www.poradnik.ngo.pl.
 
24.
www.bdl.stat.gov.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top