ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zmiany udziału konsumpcji w PKB w Polsce w latach 2011-2020
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2022
 
 
Data akceptacji: 07-02-2022
 
 
Data publikacji online: 31-03-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kasprzyk   

Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):1-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Analiza zmian struktury konsumpcji jako składowej PKB w Polsce w latach 2011-2020, ocena porównawcza PKB oraz konsumpcji na 1 osobę w Polsce w porównaniu z krajami UE-27 w latach 2010-2020. Materiały i metody: Do analizy empirycznej wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT oraz GUS obejmujące wartości podstawowych składowych PKB oraz poziomu konsumpcji/spożycia na 1 mieszkańca. Zastosowano metody dynamiki i analizy porównawczej w odniesieniu do poziomów konsumpcji. Statystyczna analiza strukturalna pozwoliła na pomiar intensywności i stopnia zróżnicowania struktur składowych PKB w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wykorzystano m. in. wskaźnik inferencyjnych zmian strukturalnych, a także współczynnik dywergencji struktur Clarka. Wyniki: Na podstawie zebranego materiału empirycznego dokonano oceny poziomu konsumpcji w Polsce na tle wszystkich krajów członkowskich UE-27 w latach 2010-2020. Stosując podejście ilościowe porównano także stopień zróżnicowania struktury podstawowych składowych, w tym konsumpcji w PKB w ujęciu dynamicznym. Wnioski: Poziom konsumpcji w Polsce w ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrastał, w zakresie tempa wzrostu osiągnął wartość powyżej średniej unijnej. Badania potwierdziły występowanie znacznego zróżnicowania konsumpcji na osobę w krajach EU-27, zarówno w porównywanych latach, jak i w ujęciu statycznym. Różnice te były szczególnie widoczne pomiędzy wysoko rozwiniętymi krajami zachodniej a państwami z południa Europy. Wartości mierników podobieństwa struktur dla składowych PKB wskazują, iż w latach 2015-2020 występowało znaczne podobieństwo struktur w relacjach konsumpcja/akumulacja/saldo handlu zagranicznego, natomiast zróżnicowanie tych struktur różniło się znaczniej na początku i końcu dekady 2011-2020.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (29)
1.
Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1995). Ekonomia. Tom 2, Warszawa: PWE.
 
2.
Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
3.
Choroś-Mrozowska, D., Clowes, D. (2018). Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015. Zeszyty Naukowe, Cracow Review of Economics and Managment, 1(973). https://doi.org/10.15678/ZNUEK....
 
4.
GUS. (2021a). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pobrane z: https://stat.gov.pl/metainform... (dostęp: 30.05.2021).
 
5.
GUS. (2021b). Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok. Pobrane z: https://stat.gov.pl/ (dostęp: 2021.12.02).
 
6.
Hodoly, A. (1971). Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa: KIW.
 
7.
Iwasiński, Ł. (2014). Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój, 4(9),14-16.
 
8.
Kasprzyk, B. (2015). Wymiar subiektywizmu w badaniach oceny dobrobytu i jakości życia. Konsumpcja i Rozwój, 11(2), 51-52.
 
9.
Kukuła, K. (1996). Statistical methods of economic structures analysis. Kraków: Wyd. Edukacyjne.
 
10.
Kukuła, K. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: PWN.
 
11.
Małuszyńska, E. (1993). Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych. Zeszyty Naukowe. Seria II. Prace habilitacyjne. Z. 132, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 
12.
Mankiw, N.G., Taylor, M.P., Kownacka, V. (red.), Czarny, B. (red. nauk. przekł.). (2010). Makroekonomia. Warszawa: PWE, 36-45.
 
13.
Miczyńska-Kowalska, M. (2018). Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 509.
 
14.
Niemczyk, A. (2000). Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 541, 63-80.
 
15.
OECD. Measuring Well-being and Progress: Well-being Research. Pobrane z: http://www.oecd.org/statistics... (dostęp: 30.05.2020).
 
16.
Pakosz, B., Sobol, E., Szkiłądź, C., Szkiłądź, H., Zagrodzka, M., (1993). Słownik Wyrazów Obcych. Wyd. 27. Warszawa: WN PWN.
 
17.
Rutkowski, J. (1981). Similarity of structures and structural changes – questions of quantification. Wiadomości Statystyczne, 8.
 
18.
Śleszyńska-Świderska, A. (2013). Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 559-576.
 
19.
Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Warszawa: PTE.
 
20.
Świetlik, K. (2012). Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce. Konsumpcja i Rozwój, 1(2).
 
21.
Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka: wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
 
22.
Zalega, T. (2011). Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja. Studia i Materiały, 1-2, 79-106.
 
23.
Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
 
24.
Żwirbla, A. (2006). Attempt at the construction of the measures of the structure and structural change. Wiadomości Statystyczne, 10.
 
25.
https://bdm.stat.gov.pl/ (dostęp: 18.12.2021).
 
26.
 
27.
 
28.
 
29.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top